SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
7811/BCT-CST 26/06/2020 Công văn Công văn 7811/BCT-CST: thực hiện thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản
885/QĐ-TTg 23/06/2020 23/06/2020 Quyết định Quyết định 885/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu giai đoạn 20202030
68/2020/NĐ-CP 24/06/2020 24/06/2020 Nghị định Nghị định 68/2020/-CP: sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/-CP quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 01/08/2020 Thông tư Thông 11/2020/TT-BCT:quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản giới hóa sản xuất nông nghiệp
757/QĐ-TTg 04/06/2020 04/06/2020 Quyết định Quyết định 757/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xóa bỏ khai IUU của FAO đến năm 2025
66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 01/08/2020 Nghị định Nghị định số 66/2020/-CP: sửa đổi Nghị định 68/2017/-CP ngày 25/5/2017 về quản , phát triển cụm công nghiệp
703/QĐ-TTg 28/05/2020 28/05/2020 Quyết định Quyết định 703/-TTg: phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
4251/BTC-ĐB 12/06/2020 Công văn Công văn 4251/BTC-ĐB: chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA
85/2020/CV-VASEP 16/06/2020 Công văn Công văn 85/2020/CV-VASEP: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản
82/2020/CV-VASEP 12/06/2020 Công văn Công văn 82/2020/CV-VASEP: bất cập việc một số Ban quản cảng yêu cầu khống chế số lượng nguyên liệu trên giấy xác nhận S/C bất hợp
3776/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Công văn Công văn 3776/TCHQ-GSQL: sử dụng số, vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
80/2020/CV-VASEP 05/06/2020 Công văn Công văn 80/2020/CV-VASEP: chế phân bổ quản hạn ngạch thuế quan đối với SP ngừ đóng hộp surimi vào EU khi EVFTA hiệu lực
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 84/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu công bảo đảm an ninh trật tự an toàn hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
1493/BKHCN-TĐC 25/05/2020 Công văn Công văn 1493/BKHCN-TĐC: sử dụng nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 15/05/2020 Nghị định Nghị định 58/2020/-CP: quy định về mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1802/QĐ-BNN-QLCL 22/05/2020 07/07/2020 Quyết định Quyết định 1802/-BNN-QLCL: Ban hànhChương trình kiểm soát an toàn thực phẩm các sản phẩm bộ Siluriformesxuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
5977/BTC-TCT 20/05/2020 Công văn Công văn 5977/BTC-TCT: triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/-CP
68/NQ-CP 12/05/2020 12/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP: ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 20202025
3339/NHNN-TTGSNH 08/05/2020 Công văn Công văn 3339/NHNN-TTGSNH: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2020/TT-NHNN