SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
21/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 21/2018/TT-BNNPTNT: quy định, nộp báo cáo, nhật khai thác thủy sản; công bố cảng chỉ định xác nhận nguồn gốc Thủy sản khai thác; xác nhận nguyên liệu; chứng nhận nguồn gốc TSKT
02/QĐ-BNN-KH 02/01/2019 Quyết định Quyết định 02/-BNN-KH: ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2019 ngành Nông nghiệp
19/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 19/2018/TT-BNNPTNT: hướng dẫn bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản
26/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 26/2018/TT-BNNPTNT: quy định về quản giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 25/2018/TT-BNNPTNT: quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép NK thủy sản sống
5009/QĐ-BNN-QLCL 21/12/2018 13/12/2018 Quyết định Quyết định 5009/-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thay thế lĩnh vực quản chất lượng chất lượng nông lâm sản thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 07/02/2019 Thông tư Thông 38/2018/TT-BNNPTNT: quy định việc thẩm định, chứng nhận sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
15/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 15/2018/TT-BNNPTNT: ban hành bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản của Bộ NN&PTNT
9060/BNN-PC 22/11/2018 Công văn Công văn 9060/BNN-PC: giải quyết kiến nghị của VASEP
16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 13/12/2018 Thông tư Thông 16/2018/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 48/2013/TT-BNNPTNT
2581/TY-TTr,PC 03/11/2018 Công văn Công văn 2581/TY-TTr,PC: điều chỉnh, sửa đổi công văn 2421/TY-TTr,PC về kiểm dịch nguyên liệu thủy sản NK từ tàu đánh bắt được đóng container tại cảng trung chuyển nước ngoài về Việt Nam
17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 17/2018/TT-BNNPTNT: quy định phương thức quản điều kiện bảo đảm ATTP đối với sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản của Bộ NN&PTNT
8385/BNN-QLCL 26/10/2018 Công văn Công văn 8385/BNN-QLCL: quy định MRPL của phương pháp phân tích hóa chất, kháng sinh cấm
8366/BNN-QLCL 25/10/2018 Công văn Công văn 8366/BNN-QLCL: quy định MRPL của phương pháp phân tích hóa chất, kháng sinh cấm
3732/TCTS-NTTS 19/10/2018 Công văn Công văn 3732/TCTS-NTTS: trả lời đề xuất của VASEP về xác nhận vùng nuôi tôm nước lợ
3258/TCTS-NTTS 24/09/2018 Công văn Công văn 3258/TCTS-NTTS: hướng dẫn doanh nghiệp khai đăng theo chương trình SIMP
2421/TY-TTr,PC 15/10/2018 Công văn Công văn 2421/TY-TTr,PC: tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc kiểm dịch nguyên liệu thủy sản NK từ tàu đánh bắt được đóng Container tại cảng trung chuyển nước ngoài
7957/BNN-CBTTTS 11/10/2018 Công văn Công văn 7957/BNN-CBTTTS: chiếu xạ hàng hóa
3263/TCTS-KTTS 19/09/2018 Công văn Công văn 3263/TCTS-KTTS: triển khai thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
3489/QĐ-BNN-QLCL 31/08/2018 31/08/2018 Quyết định Quyết định 3489/-BNN-QLCL: giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm NK đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản của Bộ NN&PTNT