SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017 25/12/2017 Thông tư Thông 20/2017/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/-CP của Chính phủ về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản
1096/QĐ-TCTS-VP 27/11/2017 27/11/2017 Quyết định Quyết định 1096/-TCTS-VP: Thành lập Tổ công tác kỹ thuật khắc phục cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định
4840/QĐ-BNN-TCTS 23/11/2017 Quyết định Quyết định 4840/-BNN-TCTS: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định
2625/QĐ-BNN-TY 21/06/2017 21/06/2017 Quyết định Quyết định 2625/-BNN-TY: Kế hoạch hành động quốc gia về quản sử dụng kháng sinh phòng chống kháng kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017-2020
5868/BNN-QLCL 18/07/2017 Công văn Công văn 5868/BNN-QLCL: Tăng cường kiểm soát lượng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản
2329/TY-TS 25/10/2017 Công văn Công văn số 2329/TY-TS: Tiếp tục thực hiện 3496/-BNN-QLCL về kiểm soát an toàn dịch bệnh đối với đi Úc
18/2017/TT-BNNPTNT 09/10/2017 27/11/2017 Thông tư Thông 18/2017/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế dự án nhân rộng hình giảm nghèo
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 18/07/2017 Thông tư Thông 11/2017/TT-BNNPTNT: sửa đổi bổ sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
1812/TY-TS 05/09/2017 Công văn Công văn số 1812/TY-TS: triển khai thực hiện Quyết định số 3496/-BNN-QLCL về kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với tôm xuất khẩu sang thị trường Australia
3496/QĐ-BNN-QLCL 25/08/2017 25/08/2017 Quyết định Quyết định 3496/-BNN-QLCL: kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm sản phẩm tôm XK sang thị trường Australia
3379/QĐ-BNN-QLCL 15/08/2017 01/09/2017 Quyết định Quyết định 3379/-BNN-QLCL: ban hành chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm các sản phẩm bộ siluriformes xuất sang thị trường Mỹ
6548/BNN-QLCL 08/08/2017 Công văn Công văn 6548/BNN-QLCL: các vướng mắc về quy định sử dụng muối i-ốt
6119/BNN-TY 27/07/2017 Công văn Công văn 6119/BNN-TY: Kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu
6055/BNN-TCTS 25/07/2017 Công văn Công văn 6055/BNN-TCTS: xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác nghề
2648/QĐ-BNN-TCTS 22/06/2017 01/07/2017 Quyết định Quyết định 2648/-BNN-TCTS: công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản
1079/TY-TS 08/06/2017 Công văn Công văn 1079/TY-TS: Cung cấp danh sách các doanh nghiệp chuỗi sản xuất tôm, tra để giám sát dịch bệnh phục vụ xuất khẩu
12/2017/TT-BNNPTNT 07/06/2017 10/12/2017 Thông tư Thông 12/2017/TT-BNNPTNT: Đảm bảo kỹ thuật. an toàn thực phẩm đối với sở nuôi phi
10/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 17/07/2017 Thông tư Thông số 10/2017/TT-BNNPTNT: về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
1011/TY-TS 30/05/2017 Công văn Công văn 1011/TY-TS: Thông báo về việc Australia nới lỏng Lệnh tạm dừng nhập khẩu tôm lần thứ 4
1218/TCTS-KHCN&HTQT 30/05/2017 Công văn Công văn 1218/TCTS-KHCN&HTQT: đăng tham gia Hội thảo trực tuyến về chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu của NOAA