Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT: sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT

13/2020/TT-BNNPTNT
09/11/2020
25/12/2020
Bộ NN&PTNN
Ngày 09/11/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BTTPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thuỷ sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác.

Trong đó, khoản 2 và 3 Điều 7 của thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi như sau:

- Khoản 2. Giám sát việc bốc dỡ thuỷ sản qua cảng

Khi nhận được đề nghị cập cảng của thuyền trưởng tàu cá, tổ chức quản lý cảng cá đối chiếu với danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, trường hợp tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp thì không cho bốc dỡ thuỷ sản và thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; trường hợp không nằm trong danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp thì bố trí cho tàu cá cập cảng bốc dỡ thuỷ sản và cử cán bộ giám sát sản lượng, thành phần loài thuỷ sản bốc dỡ qua cảng.

Trường hợp phát hiện sản lượng thuỷ sản bốc dỡ thực tế sai lệch trên 20% so với sản lượng khai báo trước khi cập cảng thì lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Khoản 3. Biên nhận thuỷ sản bốc dỡ qua cảng

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thu mua thuỷ sản, tổ chức quản lý cảng cá kiểm tra thông tin khai trên Giấy biên nhận thuỷ sản bốc dỡ qua cảng theo Mẫu số 02 Phụ luc II ban hành kèm theo Thông tư, xác nhận khi các thông tin đúng với thực tế cá tàu cập cảng; lưu bản sao chụp tại tổ chức quản lý cảng cá.

Tổ chức, cá nhận thu mua thuỷ sản từ mỗi tàu cá cập cảng được cấp 01 giấy biên nhận thuỷ sản bốc dỡ qua cảng theo đúng khối lượng, thành phần loài đã thu mua.

Ngoài ra, thông tư này còn rất nhiều điều khoản khác của thông tư 21/2018/TT-BTTPTNT được sửa đổi.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 11/03/2021 Thông tư Thông tư 07/2021/TT-BTC: quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018 01/01/2019 Thông tư Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT: quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT
38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 07/02/2019 Thông tư Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT: quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19/2020/TT-BCT 14/08/2020 27/09/2020 Thông tư Thông tư 19/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 05/10/2020 Thông tư Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
75/2020/TT-BTC 12/08/2020 12/08/2020 Thông tư Thông tư 75/2020/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
08/2020/TT-BNNPTNT 30/07/2020 01/07/2020 Thông tư Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 01/08/2020 Thông tư Thông tư 11/2020/TT-BCT:quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữ Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)