SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 03/05/2021 Thông tư Thông 19/2021/TT-BTC: hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
03/2021/TT-NHNN 02/04/2021 17/05/2021 Thông tư Thông 03/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 15/03/2021 Thông tư Thông 09/2020/TT-BLĐTBXH: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
11/2020/TT-BLĐTBXH 11/11/2020 01/03/2021 Thông tư Thông 11/2020/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 11/03/2021 Thông tư Thông 07/2021/TT-BTC: quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Liên minh Châu Âu
10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 Thông tư Thông 10/2020/TT-BKHCN: quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/-CP Nghị định số 74/2018/-CP về sử dụng số, vạch
13/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 25/12/2020 Thông tư Thông 13/2020/TT-BNNPTNT: sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 21/2018/TT-BNNPTNT
19/2020/TT-BCT 14/08/2020 27/09/2020 Thông tư Thông 19/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung các Thông quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 05/10/2020 Thông tư Thông 06/2020/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
75/2020/TT-BTC 12/08/2020 12/08/2020 Thông tư Thông 75/2020/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 279/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
08/2020/TT-BNNPTNT 30/07/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 08/2020/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông số 04/2020/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 01/08/2020 Thông tư Thông 11/2020/TT-BCT:quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 18/09/2020 Thông tư Thông 05/2020/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống nước ngọt. Phần 1: Chép, phi)
47/2020/TT-BTC 27/05/2020 23/01/2020 Thông tư Thông 47/2020/TT-BTC: quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa NK trong giai đoạn dịch Covid-19
07/2020/TT-BCT 30/03/2020 01/10/2015 Thông tư Thông 07/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
04/2020/TT-BNNPTNT 09/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 04/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
03/2020/TT-BNNPTNT 02/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 03/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 13/03/2020 Thông tư Thông 01/2020/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
35/2019/TT-BLĐTBXH 31/12/2019 15/02/2020 Thông tư Thông 35/2019/TT-BLĐTBXH: quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập đã đóng bảo hiểm hội
28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 13/02/2020 Thông tư Thông 28/2019/TT-BNNPTNT: quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.