SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1587/TY-TS 04/09/2019 Công văn CV 1587/TY-TS: Tập huấn quy trình lấy mẫu phù hợp với quy định của OIE, phục vụ XK tôm vào Úc Hàn Quốc
3161/QĐ-BNN-TCTS 14/08/2019 14/08/2019 Quyết định Quyết định 3161/-BNN-TCTS: thành lập Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định
07/2019/TT-BNNPTNT 07/08/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 07/2019/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn Thủy sản
5136/QĐ-BNN-QLCL 26/07/2019 26/07/2019 Quyết định Quyết định 2913/-BNN-QLCL: Về việc bãi bỏ Quyết định số 5136/-BNN-QLCL ngày 01/12/2014 về ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với NT2MV sản phẩm NT2MV xuất khẩu vào EU
268/KN-TTKN 24/05/2019 Công văn Công văn 268/KN-TTKN: công bố đính chính thông tin tàu khai thác bất hợp pháp (lần 09)
1821/QĐ-BNN-CN 21/05/2019 21/05/2019 Quyết định Quyết định 1821/-BNN-CN: công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
2790/TB-BNN-VP 23/04/2019 Công văn Công văn 2790/TB-BNN-VP: thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tạiHội nghị tổng kết khai thác vụ Bắc năm 2018-2019, triển khai khai thác vụ Nam năm 2019
1312/QĐ-BNN-QLCL 22/04/2019 22/04/2019 Quyết định Quyết định 1312/-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản chất lượng nông lâm sản thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
1276/QĐ-BNN-TCTS 19/04/2019 19/04/2019 Quyết định Quyết định 1276/-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
2861/BNN-PC 25/04/2019 Công văn Công văn 2861/BNN-PC: giải quyết kiến nghị của VASEP
34/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 34/2018/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của thông số 33/2014/TT-BNNPTNT thông 20/2017/TT-BNNPTNT
2120/BNN-QLCL 27/03/2019 Công văn Công văn 2120/BNN-QLCL: tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi bơm chích tạp chất vào tôm sản xuất kinh doanh tôm tạp chất
2120/BNN-QLCL 27/03/2019 Công văn Công văn 2120/BNN-QLCL: Tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi bơm chích tạp chất vào tôm sản xuất kinh doanh tôm tạp chất
988/QĐ-BNN-TCTS 26/03/2019 Quyết định Quyết định 988/-BNN-TCTS: Công bố Danh sách 38 cảng được chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
886/QĐ-BNN-TCTS 18/03/2019 Quyết định Quyết định 886/-BNN-TCTS: Công bố Danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
358/TY-KD 08/03/2019 Công văn Công văn 358/TY-KD: kiểm dịch, kiểm tra ATTP đối với các hàng sản phẩm động vật, thủy sản NK làm thực phẩm
02/2019/TT-BNNPTNT 11/02/2019 11/02/2019 Thông tư Thông 02/2019/TT-BNNPTNT: ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi theo tập quán nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam
36/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 10/02/2019 Thông tư Thông 36/2018/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
321/QĐ-BNN-PC 24/01/2019 24/01/2019 Quyết định Quyết định 321/-BNN-PC: công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản nhà nước của Bộ NN&PTNT năm 2018
21/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 21/2018/TT-BNNPTNT: quy định, nộp báo cáo, nhật khai thác thủy sản; công bố cảng chỉ định xác nhận nguồn gốc Thủy sản khai thác; xác nhận nguyên liệu; chứng nhận nguồn gốc TSKT