Diễn đàn "Triển vọng Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản Việt Nam – Indonesia"

Diễn đàn "Triển vọng Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản Việt Nam – Indonesia"

Bài trình bày tại Diễn đàn "Triển vọng Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản Việt Nam – Indonesia"