Phiên 1: Hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại; Phiên 2: Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản

Thông tin diễn giả - Speakers’ biography

             

Phiên 1 Hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại Phiên 2 Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản

   

Phiên 1 Hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại Phiên 2 Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản

   

Phiên 1 Hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại Phiên 2 Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản

       

TS. Hoàng Tùng

CSIRO, Australia

   

Bà Huangyi Chen

Công ty Dow Chemical Company

   

TS. Phạm Thị Thanh Thủy

UiT, Norway & NTU,Vietnam 

Tài liệu hội thảo bằng tiếng việt

Tài liệu hội thảo bằng tiếng anh