Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2022 09/09/2022
Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2022 09/09/2022
Nhập khẩu tôm của Tây Ban Nha, T1-T5/2022 29/08/2022
Nhập khẩu cá thịt trắng của Tây Ban Nha, T1-T5/2022 29/08/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Tây Ban Nha, T1-T5/2022 29/08/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Tây Ban Nha, T1-T5/2022 29/08/2022
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T6/2022 29/08/2022
Nhập khẩu cá thịt trắng của Nhật Bản, T1-T6/2022 29/08/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, T1-T6/2022 29/08/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản, T1-T6/2022 29/08/2022
Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 31/7/2022 24/08/2022
Thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 31/7/2022 24/08/2022
Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 31/7/2022 24/08/2022
Thị trường nhập khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 31/7/2022 24/08/2022
Thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 31/7/2022 24/08/2022
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022 19/08/2022
Doanh nghiệp XK thủy sản Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022 19/08/2022
Xuất khẩu tôm Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022 19/08/2022
Xuất khẩu cá tra Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022 19/08/2022
Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022 19/08/2022