Faquimex: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 20/09/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

 Nội dung Đại hội tập trung vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; báo cáo của Ban Kiểm soát; kế hoạch mua cổ phiếu những cổ đông sở hữu dưới 5.000CP. Bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới...

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục