SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
341/TTCP-KHTCTH 14/03/2018 Công văn Công văn 341/TTCP-KHTCTH: xử kiến nghị về tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 01/07/2018 Nghị định Nghị định 74/2018/-CP: sửa đổi Nghị định 132/2008/-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
67/2018/NĐ-CP 14/05/2018 01/07/2018 Nghị định Nghị định 67/2018/-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
64/2018/NĐ-CP 07/05/2018 22/06/2018 Nghị định Nghị định 64/2018/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
19-2018/NQ-CP 15/05/2018 Nghị quyết Nghị quyết 19-2018/NQ-CP: Tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 những năm tiếp theo
62/2018/NĐ-CP 02/05/2018 02/05/2018 Nghị định Nghị định 62/2018/-CP: quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 05/06/2018 Nghị định Nghị định 59/2018/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 05/06/2018 Nghị định Nghị định 58/2018/-CP: Bảo hiểm nông nghiệp
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 01/05/2018 Nghị định Nghị định 32/2018/-CP: Sửa đổi Nghị định 91/2015/-CP về đầu vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản , sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
3263/VPCP-KTTH 10/04/2018 Công văn Công văn 3263/VPCP-KTTH: Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
51/2018/NĐ-CP 09/04/2018 01/06/2018 Nghị định Nghị định 51/2018/-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại
19/NQ-CP 23/03/2018 23/03/2018 Nghị quyết Nghị quyết 19/NQ-CP: Thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị , phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
34/2018/NĐ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Nghị định Nghị định 34/2018/-CP: Thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa
2813/VPCP-KSTT 28/03/2018 Công văn Công văn 2813/VPCP-KSTT: Xử kiến nghị của VASEP về việc DN vẫn phải đóng phí bảo vệ môi trường cho 4 chỉ tiêu kim loại nặng không trong QCVN nước thải cho chế biến thủy sản
18/NQ-CP 08/03/2018 Nghị quyết Nghị quyết 18/NQ-CP: Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2018
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 11/03/2018 Nghị định Nghị định 39/2018/-CP: Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa
28/2018/NĐ-CP 01/03/2018 01/03/2018 Nghị định Nghị định 28/2018/-CP: Quy định chi tiết Luật Quản ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Nghị định Nghị định 31/2018/-CP: Quy định chi tiết Luật Quản ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
2025/VPCP-NN 05/03/2018 Công văn Công văn 2025/VPCP-NN: Đẩy mạnh triển khai Đề án ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu
78/QĐ-TTg 16/01/2018 16/01/2018 Quyết định Quyết định 78/-TTg: Phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định đến năm 2025