SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
17/2018/NĐ-CP 02/02/2018 25/03/2018 Nghị định Nghị định 17/2018/-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 02/02/2018 Nghị định Nghị định 15/2018/-CP: Hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm
159/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 159/2017/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
160/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 160/2017/-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
156/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 156/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 20182022
157/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 157/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEANHàn Quốc giai đoạn 20182022
153/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 153/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEANTrung Quốc giai đoạn 20182022
150/2017/NĐ-CP 26/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 150/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện FTA giữa Việt Nam Liên minh Kinh tế ÁÂu giai đoạn 20182022
154/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 154/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện FTA giữa Việt Nam Chi giai đoạn 20182022
158/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 158/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 20182022
155/2017/NĐ-CP 27/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 155/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
149/2017/NĐ-CP 26/12/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 149/2017/-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2023
137/NQ-CP 31/12/2017 31/12/2017 Nghị quyết Nghị quyết 137/NQ-CP: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 01/02/2018 Nghị định Nghị định 146/2017/-CP: Sửa đổi Nghị định 100/2016/-CP Nghị định 12/2015/-CP về thuế GTGT, thuế TNDN
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 01/01/2018 Nghị định Nghị định 123/2017/-CP: Sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 25/01/2018 Nghị định Nghị định 141/2017/-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
20/NQ-CP 17/11/2017 Nghị quyết Nghị quyết 120/NQ-CP: Về việc phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
117/NQ-CP 09/11/2017 09/11/2017 Nghị quyết Nghị quyết 117/NQ-CP: Về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10/2017
106/NQ-CP 10/10/2017 Nghị quyết Nghị quyết 106/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017
99/NQ-CP 03/10/2017 Nghị quyết Nghị quyết 99/NQ-CP: Ban hành chương trình hành động của CP thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN