HT 'Tài nguyên lao động Thủy sản và trách nhiệm xã hội"

 Bài trình bày tại Hội thảo "Tài nguyên lao động Thủy sản và trách nhiệm xã hội"