SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1493/BKHCN-TĐC 25/05/2020 Công văn Công văn 1493/BKHCN-TĐC: sử dụng nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
1511/LĐTBXH-BHXH 04/05/2020 Công văn Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH: hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
3128/BCT-XNK 04/05/2020 Công văn Công văn 3128/BCT-XNK: xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới ViệtTrung
282/HC-ATHC 03/04/2020 Công văn Công văn 282/HC-ATHC: thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm
07/2020/TT-BCT 30/03/2020 01/10/2015 Thông tư Thông 07/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
797/LĐTBXH-BHXH 09/03/2020 Công văn Công văn 797/LĐTBXH-BHXH: hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19
064/LĐTBXH-QHLĐTL 25/03/2020 Công văn Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL: hướng dẫn trả lương ngừng việc giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
860/BHXH-BT 17/03/2020 Công văn Công văn 860/BHXH-BT: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
108/QĐ-BCT 10/01/2020 10/01/2020 Quyết định Quyết định 108/-BCT: ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
05/CT-BCT 26/02/2020 26/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19
120/QĐ-BGTVT 05/02/2020 05/02/2020 Quyết định Quyết định 120/-BGTVT: ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp
35/2019/TT-BLĐTBXH 31/12/2019 15/02/2020 Thông tư Thông 35/2019/TT-BLĐTBXH: quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập đã đóng bảo hiểm hội
424/TĐC-QLCL 27/12/2019 Công văn Công văn 424/TĐC-QLCL: trả lời vướng mắc trong xử hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn
3263/QĐ-BTNMT 24/12/2019 24/12/2019 Quyết định Quyết định 3263/-BTNMT: phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên môi trường Theo dõi thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2020
9666/BCT-AP 17/12/2019 Công văn Công văn 9666/BCT-AP: Đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc
33/2019/TT-BCT 22/11/2019 08/01/2020 Thông tư Thông 33/2019/TT-BCT: quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
37/2019/TT-BCT 29/11/2019 15/01/2020 Thông tư Thông 37/2019/TT-BCT: quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
25/2019/TT-BCT 14/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 25/2019/TT-BCT: sửa đổi bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
25/2019/TT-BCT 14/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 25/2019/TT-BCT: sửa đổi bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
17/2019/TT-BLĐTBXH 06/11/2019 21/12/2019 Thông tư Thông 17/2019/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện