Nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ, T1-T8/2022 11/11/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T8/2022 11/11/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Mỹ, T1-T8/2022 11/11/2022
Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 03/11/2022
Thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 03/11/2022
Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 03/11/2022
Thị trường nhập khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 03/11/2022
Thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 03/11/2022
Nhập khẩu tôm của Australia, T1-T7/2022 28/10/2022
Nhập khẩu cá thịt trắng của Australia, T1-T7/2022 28/10/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T7/2022 28/10/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia, T1-T7/2022 28/10/2022
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 28/10/2022
Xuất khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 28/10/2022
Xuất khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 28/10/2022
Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 28/10/2022
Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 15/10/2022 28/10/2022
Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 30/9/2022 21/10/2022
Thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 30/9/2022 21/10/2022
Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 30/9/2022 21/10/2022