Nghị quyết 72/2018/QH14: phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

72/2018/QH14
12/11/2018
Quốc hội
Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Cụ thể, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến độ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan (Hiệp định CPTPP) được ký ngày 08/03/2018 tại TP. San-ti-a-gô, Cộng hòa Chi-lê. Nghị quyết cũng nêu rõ, sẽ áp dụng điều ước quốc tế trong toàn bộ nội dung của Hiệp định CPTPP.

Đáng chú ý, có 07 bộ luật và luật sẽ được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định CPTPP, trong đó có: Bộ luật Lao động 2012Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)…

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
190/NQ-CP 31/12/2020 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 190/NQ-CP: áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
01/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
149/NQ-CP 10/10/2020 Nghị quyết Nghị quyết 149/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
116/2020/QH14 19/06/2020 03/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 129/NQ-CP: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
128/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020