SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
190/NQ-CP 31/12/2020 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 190/NQ-CP: áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len
01/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
149/NQ-CP 10/10/2020 Nghị quyết Nghị quyết 149/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
116/2020/QH14 19/06/2020 03/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác , đơn vị sự nghiệp tổ chức khác
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 129/NQ-CP: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
128/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 84/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu công bảo đảm an ninh trật tự an toàn hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
68/NQ-CP 12/05/2020 12/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP: ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 20202025
41/NQ-CP 09/04/2020 Nghị quyết Nghị quyết 41/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020
26/NQ-CP 05/03/2020 Nghị quyết Nghị quyết 26/NQ-CP: ban hành Kế hoạch tổng thể Kế hoạch 5 năm của CP thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
11/NQ-CP 14/02/2020 Nghị quyết Nghị quyết 11/NQ-CP: Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2020
02/NQ-CP 01/01/2020 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
119/NQ-CP 31/12/2019 Nghị quyết Nghị quyết 119/NQ-CP: một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp
53/NQ-CP 17/07/2019 Nghị quyết Nghị quyết 53/NQ-CP: Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy DN đầu vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn bền vững
30/NQ-CP 11/05/2019 Nghị quyết Nghị quyết 30/NQ-CP: phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019
02/NQ-CP 01/01/2019 01/01/2019 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 định hướng đến năm 2021
72/2018/QH14 12/11/2018 Nghị quyết Nghị quyết 72/2018/QH14: phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan
139/NQ-CP 09/11/2018 09/11/2018 Nghị quyết Nghị quyết 139/NQ-CP: ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp