Hướng dẫn tuân thủ: Các quy định nhập khẩu của Đạo luật bảo vệ động vật có vú dưới biển (tiếp)

(vasep.com.vn) NOAA Fisheries phân loại thế nào đối với nghề cá nếu một quốc gia thu hoạch không cung cấp thông tin về mức độ đánh bắt không mong muốn trong nghề cá đó?

Trong những trường hợp thông tin về mức độ đánh bắt không mong muốn trong nghề cá không được cung cấp bởi quốc gia đó hoặc không sẵn có, NOAA Fisheries có thể xác định xem nghề cá có phải là một nghề được miễn hoặc xuất khẩu bằng cách đánh giá nghề cá sử dụng thông tin như kỹ thuật đánh cá, ngư cụ được sử dụng, các phương pháp ngăn ngừa động vật có vú dưới biển, loài mục tiêu, mùa và các khu vực đánh bắt, dữ liệu định tính từ nhật ký hoặc báo cáo của ngư dân, dữ liệu mắc cạn, loài và phân bố động vật có vú dưới biển trong khu vực hoặc các yếu tố khác.

Ban đầu, NOAA dự kiến thông tin về tần số tương tác trong hầu hết các nghề cá nước ngoài sẽ thiếu hoặc không đầy đủ. Trong trường hợp không có thông tin như vậy, NOAA Fisheries sẽ sử dụng thông tin được lưu ý ở trên để phân loại nghề cá, có thể bao gồm việc lấy ý kiến ​​tương tự với nghề cá và các loại ngư cụ tương tự của Hoa Kỳ tương tác với các loài động vật có vú biển tương tự. Nếu không có thông tin về nghề cá tương tự, NOAA Fisheries sẽ phân loại hoạt động đánh bắt cá thương mại như một nghề đánh bắt xuất khẩu cho tới khi có thông tin để phân loại nghề cá đó. NOAA có thể phân loại lại ngành đánh bắt nếu một quốc gia thu hoạch cung cấp thông tin đáng tin cậy để phân loại đúng hoặc thông tin đó sẵn có cho Quản trị viên trợ giúp trong quá trình chuẩn bị lên Danh sách các nghề cá nước ngoài.

Phát hiện so sánh là gì?

Phát hiện so sánh là phát hiện của NOAA Fisheries rằng quốc gia khai thác đối với nghề đánh bắt xuất khẩu hoặc được miễn đã đáp ứng được các điều kiện áp dụng được quy định và thảo luận dưới đây tùy thuộc vào các cân nhắc bổ sung để xác định tính so sánh được đưa ra trong các quy định. Phát hiện so sánh được yêu cầu đối với một quốc gia xuất khẩu cá và các sản phẩm cá sang Hoa Kỳ. Theo các quy định để nhận được kết quả đánh giá khả thi đối với nghề cá xuất khẩu, quốc gia thu hoạch phải duy trì một chương trình quy định đối với nghề cá có thể so sánh hiệu quả với chương trình quy định của Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu các hoạt động làm tổn thương đến động vật có vú dưới biển. Điều này có thể được đáp ứng bằng cách duy trì một chương trình quy định hoặc đạt được các kết quả có thể so sánh một cách có hiệu quả bao gồm các điểm chính của chương trình quản lý của Hoa Kỳ trong nghề cá tương tự ở Hoa Kỳ.

Nghề cá được miễn có phải theo các quy định này không?

Không. Một quốc gia vẫn phải có phát hiện so sánh đối với nghề cá được miễn của quốc gia đó bằng cách chứng minh rằng quốc gia đó đã nghiêm cấm việc gây tử vong cố ý hoặc thương tích nghiêm trọng đối với các loài động vật có vú dưới biển trong quá trình hoạt động đánh bắt cá thương mại trong các nghề cá được miễn này, trừ khi việc gây tử vong cố ý hoặc thương tích nghiêm trọng một động vật có vú dưới biển rất cần thiết để tự vệ hoặc để cứu sống một người gặp nguy hiểm; hoặc quốc gia đó có các thủ tục để xác nhận chắc chắn rằng xuất khẩu cá và các sản phẩm cá sang Hoa Kỳ không phải là sản phẩm từ hoạt động đánh bắt cá cho phép gây tử vong có chủ ý hoặc thương tích nghiêm trọng đến động vật có vú dưới biển. Tuy nhiên, nghề cá được miễn không phải đáp ứng các điều kiện về phát hiện so sánh đối với các nghề cá xuất khẩu là phải có một chương trình quy định đối với nghề cá có thể so sánh hiệu quả với chương trình quy định của Hoa Kỳ.

Quy trình cho một ngư trường mới muốn xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhưng không có kết quả so sánh?

Sau khi kết thúc giai đoạn được miễn một lần 5 năm, bất kỳ quốc gia hoặc nghề cá nào chưa xuất khẩu sang Hoa Kỳ và muốn xuất khẩu sẽ được cấp phát hiện so sánh tạm thời trong thời gian không quá mười hai tháng. Sau đó, nghề cá đó sẽ được phân loại như là một nghề cá xuất khẩu cho đến khi Danh sách các nghề cá nước ngoài tiếp theo được xuất bản. Nếu một quốc gia cung cấp các thông tin đáng tin cậy cần thiết để phân loại hoạt động đánh bắt thương mại tại thời điểm yêu cầu phát hiện so sánh tạm thời hoặc trước khi kết thúc quá trinhg phát hiện so sánh tạm thời, NOAA Fisheries sẽ phân loại nghề cá theo các định nghĩa trên. Trước khi kết thúc một phát hiện so sánh tạm thời, một quốc gia phải cung cấp thông tin để phân loại ngành đánh bắt và xin và nhận được một kết luận về khả năng so sánh cho nghề cá đó để tiếp tục xuất khẩu sản phẩm cá và cá từ nghề cá đó sang Hoa Kỳ sau khi hết hạn thời gian phát hiện so sánh tạm thời.

Các quốc gia thu hoạch có thể thay đổi từ nghề cá "xuất khẩu" sang "được miễn" bằng cách cung cấp thêm thông tin không?

NOAA sẽ soát xét lại định kỳ Danh sách Nghề cá nước ngoài một lần trước khi hết thời hạn được miễn 5 năm và sau đó cứ 4 năm một lần. Việc sửa đổi sẽ dựa trên thông tin do quốc gia thu hoạch cung cấp hoặc các thông tin có sẵn khác. Không thể phân loại lại nghề cá nước ngoài trong giai đoạn chuyển tiếp.

Các hoạt động nuôi trồng thủy sản có bao gồm trong các quy định này không?

Có. Định nghĩa quy định về hoạt động đánh bắt cá thương mại bao gồm cả hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. Cần có một kết luận về sự so sánh với việc nhập khẩu cá và các sản phẩm cá thu hoạch trong một cơ sở nuôi trồng thủy sản. NMFS sẽ phân loại các hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngoài hoạt động trong môi trường sống của động vật có vú dưới biển như là các nghề cá được miễn hoặc xuất khẩu sử dụng các tiêu chuẩn giống như đối với các nghề cá khác (ví dụ dựa trên mức độ đánh bắt không mong muốn đối với động vật có vú dưới biển).

Cần thiết phải có phát hiện so sánh để nhập khẩu cá và các sản phẩm cá vào Hoa Kỳ không?

Có. Vào cuối thời gian được miễn thuế, và cứ 4 năm một lần, một quốc gia thu hoạch phải nộp đơn và nhận được một kết luận về sự so sánh đối với nghề cá của quốc gia đó để xuất khẩu cá và các sản phẩm cá sang Hoa Kỳ. Các sản phẩm cá và cá từ nghề cá không nhận được kết quả so sánh có thể không được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ thông báo cho các quốc gia và công bố trong Danh bạ liên bang một danh sách các quốc gia và các nghề cá đã nhận hoặc đã bị từ chối phát hiện so sánh và các sản phẩm cá bị cấm nhập khẩu.

Các yêu cầu nào mà các quốc gia cần phải đáp ứng đối với một phát hiện so sánh?

Để nhận được một kết luận về sự phù hợp đối với nghề cá được miễn hoặc xuất khẩu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và lãnh hải, biển cả của quốc gia đó, hoặc trong các ngư trường của quốc gia khác, quốc gia khai thác phải chứng minh rằng quốc gia đó đã nghiêm cấm việc gây tử vong cố ý hoặc thương tích nghiêm trọng đối với động vật có vú dưới biển trong quá trình hoạt động đánh bắt cá thương mại trong nghề cá trừ phi tử vong cố ý hoặc thương tích nghiêm trọng đối với động vật có vú dưới biển là rất cần thiết để tự vệ hoặc để cứu người gặp nguy hiểm. Ngoài ra, quốc gia thu hoạch phải chứng minh rằng quốc gia đó có các thủ tục để xác nhận chắc chắn rằng xuất khẩu cá và các sản phẩm cá sang Hoa Kỳ không phải là sản phẩm từ nghề cá cho phép gây tử vong có chủ ý hoặc gây tổn thương nghiêm trọng đến động vật có vú dưới biển trừ phi tỷ lệ tử vong cố ý hoặc gây thương tích nghiêm trọng đến động vật có vú dưới biển rất cần thiết để tự vệ hoặc để cứu người gặp nguy hiểm. Đối với nghề cá xuất khẩu, quốc gia thu hoạch cũng phải chứng minh rằng quốc gia đó đã thông qua và thực hiện một chương trình quy định về tỷ lệ tử vong ngẫu nhiên và gây thương tích nghiêm trọng đến động vật có vú dưới biển trong quá trình đánh bắt thương mại trong nghề cá xuất khẩu của nước đó có thể so sánh hiệu quả với chương trình quản lý của Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đối với việc giảm thiểu tỷ lệ đánh bắt không mong muốn đối với các loài có vú dưới biển là gì?

Chương trình quy định của Hoa Kỳ về tỷ lệ tử vong ngẫu nhiên và gây thương tích nghiêm trọng đến động vật có vú dưới biển trong quá trình đánh bắt thương mại được quy định trong MMPA (ví dụ: 16 U.S.C. 1386 và 1387) và các quy định thực hiện. Thông tin này đã có. Thông tin về đánh bắt không mong muốn động vật có vú dưới biển và chương trình quản lý của Hoa Kỳ và đánh giá trữ lượng có thể được tìm thấy tại: http://www.NOAA Fisheries.noaa.gov/pr/sars/species.htm và tại http://www.NOAA Fisheries.noaa.gov/pr/interactions/trt/marine_mammal_take_reduction_program.html.

Để tìm thêm thông tin về các chương trình quy định của Hoa Kỳ:

Các quy định chung về thực hiện MMPA có thể được tìm thấy tại http://www.NOAA Fisheries.noaa.gov/pr/interactions/. Liên kết này bao gồm các liên kết đến danh sách các nghề cá, áp dụng các nhóm cá quy định giảm thiểu và các quy định chung về đánh bắt không mong muốn động vật có vú dưới biển. Các quy định hiện nay thực hiện chương trình quản lý của Hoa Kỳ có tại: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text- idx?tpl=/ecfrbrowse/Title50/50cfr229_main_02.tpl. Các Báo cáo đánh giá trữ lượng của NOAA có thể được tìm thấy tại http://www.NOAA Fisheries.noaa.gov/pr/sars/species.htm. Những báo cáo này có chứa số lượng loài có vú dưới biển và ước tính chênh lệch về đánh bắt không mong muốn. 

Các yêu cầu đối với nghề đánh bắt XK đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hay lãnh hải của quốc gia đó là gì?

Đối với nghề đánh bắt XK hoạt động trong EEZ hay vùng lãnh hải của quốc gia đó, các yêu cầu đặt ra là một chương trình quy định có thể so sánh hiệu quả với chương trình trình quản lý của Mỹ và bao gồm, hoặc phải đạt được kết quả dựa trên các yếu tố sau:

· Việc đánh giá trữ lượng động vật biển có vú ước tính được số lượng các loài này đang bị đánh bắt không chủ định bởi nghề đánh bắt XK tại vùng biển thuộc chủ quyền của nước sở tại.

· Nghề khai thác XK phải có danh sách tất cả các tàu tham gia vào nghề cá XK thuộc quản lý của nước đó, bao gồm số lượng các tàu tham gia, thông tin về các loại ngư cụ, các loài mục tiêu, mùa khai thác, và khu vực khai thác.

· Các yêu cầu về quy định (ví dụ: bao gồm bản sao của các luật liên quan, các nghị định, và việc thực hiện các quy định hoặc các biện pháp) bao gồm:

-  Yêu cầu đối với chủ sở hữu hoặc người điều khiển tàu cá tham gia đánh bắt báo cáo tất cả về số lượng động vật biển có vú bị chết hay bị thương trong quá trình hoạt động đánh bắt thương mại; và

-  Yêu cầu các biện pháp đối với nghề cá XK nhằm số lượng động vật biển có vú bị thương và tử vong dưới mức giới hạn. Các biện pháp này bao gồm: giới hạn số lượng động vật biển có vú bị chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng; giải phóng và xử lý các động vật biển có vú bị vướng vào ngư cụ một cách cẩn thẩn và an toàn; đánh dấu các ngư cụ; sử dụng các biện pháp giảm bớt hoặc tránh bị khai thác không chủ đích (ví dụ như máy phát siêu âm…); sửa đổi hoặc hạn chế các ngư cụ; hoặc áp dụng lệnh cấm khai thác trong một khoảng thời gian hay tại khu vực nào đó;

-  Đối với các nguồn lợi đông vật di cư hay bất ký nguồn lợi động vật biển có vú nào khác liên quan đến nghề đánh bắt XK, bất kỳ biện pháp nào giảm tỷ lệ tử vong ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng đối với sản phẩm giống nhau hoặc có thể so sánh hiệu quả với các biện pháp mà Mỹ yêu cầu đối với ngành khai thác trong nước của mình nhằm bảo vệ các nguồn lợi động vật di cư hay động vật biển có vú tại Mỹ.

· Thực hiện các quy trình giám sát nghề cá XK nhằm ước tính số lượng động vật biển có vú bị chết và bị thương nghiêm trọng tại các ngư trường khai thác XK thuộc thẩm quyền của nước này, cũng như ước tính số lượng nguồn lợi động vật biển có vú  bị tử vong ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng cộng dồn tại vùng biển thuộc thẩm quyền của nước này bị giết hoặc bị thương nghiêm trọng bởi nghề khai thác XK của nước này hay nghề cá XK khác cùng nguồn lợi động vật biển có vú, bao gồm cả độ tin cậy đối với các số liệu thống kê của việc ước tính này.

· Tính giới hạn nguồn lợi động vật biển có vú bị khai thác không chủ đích tại vùng biển chủ quyền mà bị giết hoặc bị thương nghiêm trọng bởi nghề khai thác XK.

· So sánh tỷ lệ bị chết và bị thương nghiêm trọng của từng loài động vật biển có vú hay các nguồn lợi liên quan đến nghề khai thác XK với giới hạn khai thác không chủ đích đối với từng nguồn lợi; và so sánh tỷ lệ tử vong và bị thương nghiêm trọng của từng loài động vật có vú hay các nguồn lợi có liên quan đến nghề khai thác XK và các nghề khai thác XK khác của nước khai thác để chứng minh về các nghề khai thác XK này:

-     Không vượt quá giới hạn khai thác không chủ đích đối với các nguồn lợi động vật biển có vú hay các nguồn lợi liên quan đến nghề khai thác XK, hoặc

-     Vượt quá giới  khai thác không chủ đích đối với các nguồn lợi động vật biển có vú hay các nguồn lợi liên quan đến nghề khai thác XK, nhưng tỷ lệ tử vong hay bị thương nghiêm trọng của các loài động vật biển có vú này ở mức nào ngành khai thác XK phải chịu trách nhiệm ở mức đó, nếu có nghề khai thác XK khác cũng liên quan tới nguồn lợi động vật biển có vú này hay các nguồn lợi khác ở cùng mức độ, sẽ không dẫn đến việc cộng dồn số lượng các loài này bị chết hay bị thương nghiêm trọng vượt quá giới hạn bị đánh bắt không chủ đích đối của các loài đề cập.

Các yêu cầu đối với nghề khai thác XK đang hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) hay vùng lãnh hải của nước khác là gì?

Đối với nghề khai thác XK đang hoạt động trong khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn của nước khác, các yêu cầu sẽ là một chương trình quy định có thể so sánh hiệu quả với chương trình quy định của Mỹ và bao gồm, hoặc đạt được kết quả tương đương như các yêu cầu sau:

· Đối với bắt kỳ nguồn lợi di cư nào có liên quan đến nghề khai thác XK, bất kỳ biện pháp nhằm giảm tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng của nguồn lợi mà Mỹ yêu cầu nghề cá trong nước phải được áp dụng đối với các nguồn lợi di cư đó; và

· Đối với các loài động vật biển có vú khác có liên quan tới nghề khai thác XK trong khi hoạt động trong phạm vi quyền hạn của nước này, bất kỳ biện pháp nào nhằm giảm tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng mà Mỹ yêu cầu đối với nghề cá trong nước phải được áp dụng đối với các nguồn lợi động vật biển có vú đó; và

· Đối với các nghề khai thác XK không thuộc diện quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực:

o Việc đánh giá trữ lượng động vật biển có vú có liên quan đến nghề khai thác XK, việc tính toán giới hạn khai thác không chủ đích đối với mỗi nguồn lợi, ước lượng tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng đối với mỗi nguồn lợi và giảm hoặc duy trì tỷ lệ chế ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng của mỗi nguồn lợi dưới giới hạn khai thác không chủ đich. Dữ liệu này bao gồm số liệu được cung cấp bởi nước này hoặc các nguồn khác; và

o So sánh tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng của mỗi nguồn lợi động vật biển có vú hoặc các nguồn lợi khác có liên quan đến nghề khai thác XK trong giới hạn khai thác không chủ đích đối với mỗi nguồn lợi; và so sánh tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng của mỗi nguồn lợi động vật biển có vú hay nguồn lợi khác có liên quan đến nghề khai thác XK này hay bất kỳ nghề khai thác XK nào khác của nước khai thác cho thấy các nghề khai thác XK này không vượt quá giới hạn khai thác không chủ đích đối với nguồn lợi này; hoặc nếu tỷ lệ này vượt quá giới hạn khai thác không chủ đích của các nguồn lợi đó, nếu nghề khai thác XK khác liên quan tới cùng nguồn lợi động vật biển có vú này hay các nguồn lợi liên quan ở cùng mức, thì sẽ không tính cộng dồn trong tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng vượt quá giới hạn khai thác không chủ đích của các nguồn lợi này; hoặc

Các yêu cầu đối với nghề khai thác XK đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi là gì?

Đối với nghề khai thác XK tại vùng biển ngoài khơi thuộc thẩm quyền của nước khai thác hoặc quốc gia khác phải có chương trình quy định, chương trình sẽ được sẽ sánh hiệu quả với chương trình quy định của Mỹ theo các yếu tố sau:

· Thực hiện các biện pháp thu thập dữ liệu, bảo tồn và quản lý động vật biển có vú áp dụng đối với nghề khai thác này theo yêu cầu của bất kỳ hiệp định đa phương nào hoặc tổ chức quản lý nghề cá khu vực nào mà Mỹ là thành viên; và

· Thực hiện đối với nghề khai thác XK:

o Đối với bất kỳ nguồn lợi di cư nào liên quan tới nghề khai thác XK, việc thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm giảm tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng của các nguồn lợi này mà Mỹ yêu cầu đối với nghề cá trong nước của mình phải được áp dụng đối với nguồn lợi di cư đó; và

o Đối với các nguồn lợi động vật biển có vú có liên quan đến nghề khai thác XK trong khi đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi, việc thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giảm tỷ lệ chết ngẫu nhiên và bị thương nghiêm trọng mà Mỹ yêu cầu đối với nghề cá trong nước của mình phải được áp dụng đối với nguồn lợi động vật biển có vú đó khi đang khai thác tại vùng biển ngoài khơi.

Mỹ làm thế nào để tính giới hạn khai thác không chủ đích? 

Địa chỉ dưới đây cung cấp thông tin về việc tính giới hạn sinh học có khả năng loại bỏ (PBR) hay khoa học gọi là giới hạn khai thác không chủ đích: http://www.nefsc.noaa.gov/psb/assessment/pbr.html

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục