Nghị quyết 137/NQ-CP: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

137/NQ-CP
31/12/2017
31/12/2017
Chính phủ
Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 137/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Theo đó, các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự án sửa đổi, bổ sung (sửa đổi) đối với 06 Luật sau đây:

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, Bộ Y tế phải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành xây dựng dự án Luật Dân số để trình Quốc hội trong năm 2018.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 31/12/2017.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
190/NQ-CP 31/12/2020 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 190/NQ-CP: áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
01/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
149/NQ-CP 10/10/2020 Nghị quyết Nghị quyết 149/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
116/2020/QH14 19/06/2020 03/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 129/NQ-CP: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
128/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020