Nghị quyết 106/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017

106/NQ-CP
10/10/2017
Chính phủ
Ngày10/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017.Trong đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường; xây dựng hệ thống thông tin thị trường; phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tranh thủ lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhất là quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ.Chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao có các biện pháp ứng phó với rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

- Bộ NN&PTNTtập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, bảo đảm tăng trưởng khu vực nông nghiệp đạt 3,05%. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại.Hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, vật tư nông nghiệp.Phối hợp với Bộ Công Thương tìm kiếm thị trường mới, thúc đẩy xuất khẩu một số mặt hàng nông sản có tiềm năng, lợi thế của Việt Nam.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 9 tháng và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 9 năm 2017

- Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành theo hướng giao một bộ quản lý chuyên ngành làm đầu mối, chủ trì thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng đang bị điều chỉnh bằng nhiều văn bản, bằng nhiều hình thức và phải thực hiện từ hai thủ tục trở lên. Đôn đốc, kiểm tra các bộ quản lý chuyên ngành trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và các thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn gây phiền hà, khó khăn, tốn kém chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
190/NQ-CP 31/12/2020 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 190/NQ-CP: áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
01/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
149/NQ-CP 10/10/2020 Nghị quyết Nghị quyết 149/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
116/2020/QH14 19/06/2020 03/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 129/NQ-CP: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
128/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020