Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS: Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1022/QĐ-BNN-TCTS
24/03/2020
24/03/2020
Bộ NN&PTNN
Ngày 24/3/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ NN&PTNT phê duyệt 20 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản. Cụ thể, phê duyệt quy trình giải quyết các thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (đối với giống bố mẹ); Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Cấp Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản; Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản; Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu cá…

Trong đó, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu giống thủy sản được thực hiện trong thời gian 05 ngày. Bao gồm 07 bước sau: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Tổng cục; Lãnh đạo Vụ chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ; Thẩm định hồ sơ; Xem xét, ký trình Lãnh đạo Tổng cục; Kiểm tra thể thức, thẩm quyền, trình Lãnh đạo Tổng cục; Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản; Ban hành Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/3/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
434/QĐ-TTg 24/03/2021 24/03/2021 Quyết định Quyết định 434/QĐ-TTg: phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030"
1151/QĐ-BNN-TCTS 19/03/2021 19/03/2021 Quyết định Quyết định 1151/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025
343/QĐ-TTg 12/03/2021 12/03/2021 Quyết định Quyết định 343/QĐ-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
339/QĐ-TTg 11/03/2021 11/03/2021 Quyết định Quyết định 339/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
970/QĐ-BNN-QLCL 08/03/2021 08/03/2021 Quyết định Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
794/QĐ-BNN-TCTS 26/02/2021 26/02/2021 Quyết định Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
01/2021/QĐ-VASEP 26/01/2021 Quyết định Quyết định 01/2021/QĐ-VASEP: ban hành kế hoạch hành động Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp hải sản thực hiện cam kết chống khai thác IUU năm 2021
38/QĐ-TTg 12/01/2021 12/01/2021 Quyết định Quyết định 38/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hoá nhập khẩu