SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
81/QĐ-TTg 13/02/2023 13/02/2023 Quyết định Quyết định 81/-TTg: Ban hànhKế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
01/2023/QĐ-TTg 31/01/2023 31/01/2023 Quyết định Quyết định 01/2023/-TTg: giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 14/11/2022 Quyết định Quyết định 1415/-TTg: Phê duyệt Đề ánThúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030
156/NQ-CP 06/12/2022 Nghị quyết Nghị quyết 156/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022
1445/QĐ-TTg 19/11/2022 19/11/2022 Quyết định Quyết định 1445/-TTg: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
1045/TTg-PL 07/11/2022 Công văn Công văn 1045/TTg-PL: soát vương mắc của các thông
1268/QĐ-TTg 19/10/2022 19/10/2022 Quyết định Quyết định 1268/-TTg: phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"
871/CĐ-TTg 29/09/2022 Công điện Công điện 871/-TTg: chấn chỉnh, xử các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới đất liền
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 19/09/2022 Quyết định Quyết định 1090/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 14/09/2022 Quyết định Quyết định 1077/-TTg: phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định đến năm 2025
985/QĐ-TTg 2022 16/08/2022 16/08/2022 Quyết định Quyết định 985/-TTg 2022: ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 20212030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
911/QĐ-TTg 2022 29/07/2022 29/07/2022 Quyết định Quyết định 911/-TTg 2022: Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
892/QĐ-TTg 26/07/2022 26/08/2022 Quyết định Quyết định 892/-TTg: phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển
858/QĐ-TTg: 20/07/2022 20/07/2022 Quyết định Quyết định 858/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển giới hóa nông nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 24/06/2022 Quyết định Quyết định 13/2022/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
508/QĐ-TTg 23/04/2022 23/04/2022 Quyết định Quyết định 508/-TTg: phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thuỷ sản môi trường sống của các loài thuỷ sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030