SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
30/QĐ-TTg 07/01/2020 07/01/2020 Quyết định Quyết định 30/-TTg: thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng , khi neo đậu cho tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1362/QĐ-TTg 11/10/2019 11/10/2019 Quyết định Quyết định 1362/-TTg: phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
1320/QĐ-TTg 08/10/2019 01/12/2019 Quyết định Quyết định 1320/-TTg: Phê duyệt chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến 2030
1268/QĐ-TTg 02/10/2019 02/10/2019 Quyết định Quyết định 1268/-TTg: phê duyệt đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại
23/CT-TTg 05/09/2019 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
734/QĐ-TTg 14/06/2019 14/06/2019 Quyết định Quyết định 734/-TTg: chỉ định các quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
23/2019/QĐ-TTg 27/06/2019 01/09/2019 Quyết định Quyết định 23/2019/-TTg: ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa nhập khẩu
824/QĐ-TTg 04/07/2019 04/07/2019 Quyết định Quyết định 824/-TTg: phê duyệt Đề án "Tăng cường quản Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ"
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 26/06/2019 Quyết định Quyết định 22/2019/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
724/CĐ-TTg 17/06/2019 Khác Công điện 724/-TTg: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
596/QĐ-TTg 20/05/2019 20/05/2019 Quyết định Quyết định 596/-TTg: thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị Chỉ thị 10/CT-TTg: tăng cường xử , ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
417/QĐ-TTg 13/04/2019 13/04/2019 Quyết định Quyết định 417/-TTg: ban hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu
09/CT-TTg 01/04/2019 Chỉ thị Chỉ thị 09/CT-TTg: các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cả năm 2019
280/QĐ-TTg 13/03/2019 13/03/2019 Quyết định Quyết định 280/-TTg: phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 20192030
50/2018/QĐ-TTg 13/12/2018 30/01/2019 Quyết định Quyết định 50/2018/-TTg: quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
1227/QĐ-TTg 24/09/2018 24/09/2018 Quyết định Quyết định 1227/-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
25/CT-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
21/CT-TTg 18/07/2018 Chỉ thị Chỉ thị 21/CT-TTg: đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
15/CT-TTg 15/06/2018 Chỉ thị Chỉ thị 15/CT-TTg: Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa