SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
280/CĐ-TTg 19/04/2023 Công điện Công điện 280/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử công việc của các bộ, quan, địa phương
265/CĐ-TTg 17/04/2023 Công điện Công điện 265/-TTg: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản IUU
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
220/CĐ-TTg 05/04/2023 Công điện Công điện 220/-TTg: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
345/QĐ-TTg 05/04/2023 05/04/2023 Quyết định Quyết định 345/-TTg: phê duyệt đề ánnâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030
300/QĐ-TTg 28/03/2023 28/03/2023 Quyết định Quyết định 300/-TTg: phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm bền vững Việt Nam đến năm 203
174/QĐ-TTg 06/03/2023 06/03/2023 Quyết định Quyết định 174/-TTg: phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông cửu long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
81/QĐ-TTg 13/02/2023 13/02/2023 Quyết định Quyết định 81/-TTg: Ban hànhKế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
01/2023/QĐ-TTg 31/01/2023 31/01/2023 Quyết định Quyết định 01/2023/-TTg: giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 14/11/2022 Quyết định Quyết định 1415/-TTg: Phê duyệt Đề ánThúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030
156/NQ-CP 06/12/2022 Nghị quyết Nghị quyết 156/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022
1445/QĐ-TTg 19/11/2022 19/11/2022 Quyết định Quyết định 1445/-TTg: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
1045/TTg-PL 07/11/2022 Công văn Công văn 1045/TTg-PL: soát vương mắc của các thông
1268/QĐ-TTg 19/10/2022 19/10/2022 Quyết định Quyết định 1268/-TTg: phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"
871/CĐ-TTg 29/09/2022 Công điện Công điện 871/-TTg: chấn chỉnh, xử các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới đất liền
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 19/09/2022 Quyết định Quyết định 1090/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 14/09/2022 Quyết định Quyết định 1077/-TTg: phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định đến năm 2025