SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
287/QĐ-TTg 28/02/2022 28/02/2022 Quyết định Quyết định 287/-TTg: phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
167/QĐ-TTg 08/02/2022 08/02/2022 Quyết định Quyết định 167/-TTg: phê duyệtChương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 20222025
126/CĐ-TTg 12/02/2022 21/02/2022 Công điện Công điện 126/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công
2264/QĐ-TTg 31/12/2021 31/12/2021 Quyết định Quyết định 2264/-TTg: hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản
1956/QĐ-TTg 19/11/2021 Quyết định Quyết định 1956/-TTg: về việc Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ANTP KDTV (SPS)
31/CT-TTg 24/11/2021 Chỉ thị Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
7268/BCT-ĐB 16/11/2021 Quyết định Công văn 7268/BCT-ĐB: thông báo thời điểm hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)
1968/QĐ-TTg 22/11/2021 22/11/2021 Quyết định Quyết định 1968/-TTg: phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1322/CĐ-TTg 10/10/2021 Công điện Công điện 1322/-TTg: tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
1664/QĐ-TTg 04/10/2021 04/10/2021 Quyết định Quyết định 1664/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 01/10/2021 Quyết định Quyết định 28/2021/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 29/09/2021 Quyết định Quyết định 27/2021/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1507/QĐ-TTg 13/09/2021 13/09/2021 Quyết định Quyết định 1507/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn quản đàn lưỡng di xa đến năm 2025
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
1408/QĐ-TTg 16/08/2021 16/08/2021 Quyết định Quyết định 1408/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 07/07/2021 Quyết định Quyết định 23/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19