SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
316/QĐ-TTg 01/03/2020 Quyết định Quyết định 316/-TTg: phê duyệt Đề án "Xây dựng vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại"
11/CT-TTg 04/03/2020 04/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh hội ứng phó với dịch Covid-19
316/QĐ-TTg 01/03/2020 01/03/2020 Quyết định Quyết định 316/-TTg: phê duyệt Đề án "Xây dựng vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại"
203/QĐ-TTg 06/02/2020 06/02/2020 Quyết định Quyết định 203/-TTg: thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
07/CT-TTg 04/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 07/CT-TTg: giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
28/QĐ-TTg 07/01/2020 07/01/2020 Quyết định Quyết định 28/-TTg: phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra bản tài nguyên, môi trường biển hải đảo đến năm 2030
31/QĐ-TTg 07/01/2020 07/01/2020 Quyết định Quyết định 31/-TTg: thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
30/QĐ-TTg 07/01/2020 07/01/2020 Quyết định Quyết định 30/-TTg: thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng , khi neo đậu cho tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1362/QĐ-TTg 11/10/2019 11/10/2019 Quyết định Quyết định 1362/-TTg: phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
1320/QĐ-TTg 08/10/2019 01/12/2019 Quyết định Quyết định 1320/-TTg: Phê duyệt chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến 2030
1268/QĐ-TTg 02/10/2019 02/10/2019 Quyết định Quyết định 1268/-TTg: phê duyệt đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại
23/CT-TTg 05/09/2019 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
734/QĐ-TTg 14/06/2019 14/06/2019 Quyết định Quyết định 734/-TTg: chỉ định các quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
23/2019/QĐ-TTg 27/06/2019 01/09/2019 Quyết định Quyết định 23/2019/-TTg: ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa nhập khẩu
824/QĐ-TTg 04/07/2019 04/07/2019 Quyết định Quyết định 824/-TTg: phê duyệt Đề án "Tăng cường quản Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ"
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 26/06/2019 Quyết định Quyết định 22/2019/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
724/CĐ-TTg 17/06/2019 Khác Công điện 724/-TTg: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
596/QĐ-TTg 20/05/2019 20/05/2019 Quyết định Quyết định 596/-TTg: thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị Chỉ thị 10/CT-TTg: tăng cường xử , ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
417/QĐ-TTg 13/04/2019 13/04/2019 Quyết định Quyết định 417/-TTg: ban hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu