SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1664/QĐ-TTg 04/10/2021 04/10/2021 Quyết định Quyết định 1664/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 01/10/2021 Quyết định Quyết định 28/2021/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 29/09/2021 Quyết định Quyết định 27/2021/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1507/QĐ-TTg 13/09/2021 13/09/2021 Quyết định Quyết định 1507/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn quản đàn lưỡng di xa đến năm 2025
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
1408/QĐ-TTg 16/08/2021 16/08/2021 Quyết định Quyết định 1408/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 07/07/2021 Quyết định Quyết định 23/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
17/CT-TTg 24/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 17/CT-TTg: chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành & UBND 28 tỉnh, TP ven biển trong trao đổi, xử thông tin nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình hình tàu Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU
930/QĐ-TTg 14/06/2021 14/06/2021 Quyết định Quyết định 930/-TTg: bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản
16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg: đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
680/CĐ-TTg 24/05/2021 Công điện Công điện 680/-TTg: bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp
673/QĐ-TTg 07/05/2021 07/05/2021 Quyết định Quyết định 673/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức thương lượng tập thể
514/TTg-PL 22/04/2021 Công văn Công văn 514/TTg-PL: soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu , kinh doanh đời sống hội
516/TTg-KSTT 22/04/2021 Công văn Công văn 516/TTg-KSTT: thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện chế một cửa xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hàn
434/QĐ-TTg 24/03/2021 24/03/2021 Quyết định Quyết định 434/-TTg: phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030"
343/QĐ-TTg 12/03/2021 12/03/2021 Quyết định Quyết định 343/-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
339/QĐ-TTg 11/03/2021 11/03/2021 Quyết định Quyết định 339/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
38/QĐ-TTg 12/01/2021 12/01/2021 Quyết định Quyết định 38/-TTg: phê duyệt Đề án Cải cách hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hoá nhập khẩu