SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
252/CĐ-TTg 16/03/2022 Công điện Công điện 252/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội
287/QĐ-TTg 28/02/2022 28/02/2022 Quyết định Quyết định 287/-TTg: phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
167/QĐ-TTg 08/02/2022 08/02/2022 Quyết định Quyết định 167/-TTg: phê duyệtChương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 20222025
126/CĐ-TTg 12/02/2022 21/02/2022 Công điện Công điện 126/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công
2264/QĐ-TTg 31/12/2021 31/12/2021 Quyết định Quyết định 2264/-TTg: hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản
1956/QĐ-TTg 19/11/2021 Quyết định Quyết định 1956/-TTg: về việc Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ANTP KDTV (SPS)
31/CT-TTg 24/11/2021 Chỉ thị Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
7268/BCT-ĐB 16/11/2021 Quyết định Công văn 7268/BCT-ĐB: thông báo thời điểm hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)
1968/QĐ-TTg 22/11/2021 22/11/2021 Quyết định Quyết định 1968/-TTg: phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1322/CĐ-TTg 10/10/2021 Công điện Công điện 1322/-TTg: tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
1664/QĐ-TTg 04/10/2021 04/10/2021 Quyết định Quyết định 1664/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
28/2021/QĐ-TTg 01/10/2021 01/10/2021 Quyết định Quyết định 28/2021/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 29/09/2021 Quyết định Quyết định 27/2021/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1507/QĐ-TTg 13/09/2021 13/09/2021 Quyết định Quyết định 1507/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn quản đàn lưỡng di xa đến năm 2025
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
1408/QĐ-TTg 16/08/2021 16/08/2021 Quyết định Quyết định 1408/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030