SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
434/QĐ-TTg 24/03/2021 24/03/2021 Quyết định Quyết định 434/-TTg: phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030"
343/QĐ-TTg 12/03/2021 12/03/2021 Quyết định Quyết định 343/-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
339/QĐ-TTg 11/03/2021 11/03/2021 Quyết định Quyết định 339/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
38/QĐ-TTg 12/01/2021 12/01/2021 Quyết định Quyết định 38/-TTg: phê duyệt Đề án Cải cách hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hoá nhập khẩu
36/CT-TTg 11/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 36/CT-TTg: chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 Đồng bằng sông Cửu Long
1258/QĐ-TTg 17/08/2020 17/08/2020 Quyết định Quyết định 1258/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/-TTg ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy chế một cửa quốc gia, chế một cửa ASEAN
1201/QĐ-TTg 06/08/2020 Quyết định Quyết định 1201/-TTg: phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EU)
22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 10/08/2020 Quyết định Quyết định 22/2020/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP
1175/QĐ-TTg 04/08/2020 04/08/2020 Quyết định Quyết định 1175/-TTg: chỉ định các quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
885/QĐ-TTg 23/06/2020 23/06/2020 Quyết định Quyết định 885/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu giai đoạn 20202030
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản giới hóa sản xuất nông nghiệp
757/QĐ-TTg 04/06/2020 04/06/2020 Quyết định Quyết định 757/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xóa bỏ khai IUU của FAO đến năm 2025
703/QĐ-TTg 28/05/2020 28/05/2020 Quyết định Quyết định 703/-TTg: phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
316/QĐ-TTg 01/03/2020 Quyết định Quyết định 316/-TTg: phê duyệt Đề án "Xây dựng vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại"
11/CT-TTg 04/03/2020 04/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh hội ứng phó với dịch Covid-19
316/QĐ-TTg 01/03/2020 01/03/2020 Quyết định Quyết định 316/-TTg: phê duyệt Đề án "Xây dựng vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại"
203/QĐ-TTg 06/02/2020 06/02/2020 Quyết định Quyết định 203/-TTg: thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
07/CT-TTg 04/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 07/CT-TTg: giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
28/QĐ-TTg 07/01/2020 07/01/2020 Quyết định Quyết định 28/-TTg: phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra bản tài nguyên, môi trường biển hải đảo đến năm 2030
31/QĐ-TTg 07/01/2020 07/01/2020 Quyết định Quyết định 31/-TTg: thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050