SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
17/CT-TTg 24/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 17/CT-TTg: chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành & UBND 28 tỉnh, TP ven biển trong trao đổi, xử thông tin nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình hình tàu Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU
930/QĐ-TTg 14/06/2021 14/06/2021 Quyết định Quyết định 930/-TTg: bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản
16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg: đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
680/CĐ-TTg 24/05/2021 Công điện Công điện 680/-TTg: bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp
673/QĐ-TTg 07/05/2021 07/05/2021 Quyết định Quyết định 673/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức thương lượng tập thể
514/TTg-PL 22/04/2021 Công văn Công văn 514/TTg-PL: soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu , kinh doanh đời sống hội
516/TTg-KSTT 22/04/2021 Công văn Công văn 516/TTg-KSTT: thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện chế một cửa xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hàn
434/QĐ-TTg 24/03/2021 24/03/2021 Quyết định Quyết định 434/-TTg: phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030"
343/QĐ-TTg 12/03/2021 12/03/2021 Quyết định Quyết định 343/-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
339/QĐ-TTg 11/03/2021 11/03/2021 Quyết định Quyết định 339/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
38/QĐ-TTg 12/01/2021 12/01/2021 Quyết định Quyết định 38/-TTg: phê duyệt Đề án Cải cách hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hoá nhập khẩu
36/CT-TTg 11/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 36/CT-TTg: chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 Đồng bằng sông Cửu Long
1258/QĐ-TTg 17/08/2020 17/08/2020 Quyết định Quyết định 1258/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/-TTg ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy chế một cửa quốc gia, chế một cửa ASEAN
1201/QĐ-TTg 06/08/2020 Quyết định Quyết định 1201/-TTg: phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EU)
22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 10/08/2020 Quyết định Quyết định 22/2020/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP
1175/QĐ-TTg 04/08/2020 04/08/2020 Quyết định Quyết định 1175/-TTg: chỉ định các quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
885/QĐ-TTg 23/06/2020 23/06/2020 Quyết định Quyết định 885/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu giai đoạn 20202030
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản giới hóa sản xuất nông nghiệp
757/QĐ-TTg 04/06/2020 04/06/2020 Quyết định Quyết định 757/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xóa bỏ khai IUU của FAO đến năm 2025
703/QĐ-TTg 28/05/2020 28/05/2020 Quyết định Quyết định 703/-TTg: phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030