SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
892/QĐ-TTg 26/07/2022 26/08/2022 Quyết định Quyết định 892/-TTg: phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển
858/QĐ-TTg: 20/07/2022 20/07/2022 Quyết định Quyết định 858/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển giới hóa nông nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 24/06/2022 Quyết định Quyết định 13/2022/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
508/QĐ-TTg 23/04/2022 23/04/2022 Quyết định Quyết định 508/-TTg: phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thuỷ sản môi trường sống của các loài thuỷ sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
450/QĐ-TTg 13/04/2022 13/04/2022 Quyết định Quyết định 450/-TTg: phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
150/QĐ-TTg 28/04/2022 28/04/2022 Quyết định Quyết định 150/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
368/QĐ-TTg 21/04/2022 21/04/2022 Quyết định Quyết định 368/-TTg: phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030
252/CĐ-TTg 16/03/2022 Công điện Công điện 252/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội
287/QĐ-TTg 28/02/2022 28/02/2022 Quyết định Quyết định 287/-TTg: phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
167/QĐ-TTg 08/02/2022 08/02/2022 Quyết định Quyết định 167/-TTg: phê duyệtChương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 20222025
126/CĐ-TTg 12/02/2022 21/02/2022 Công điện Công điện 126/-TTg: đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công
2264/QĐ-TTg 31/12/2021 31/12/2021 Quyết định Quyết định 2264/-TTg: hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản
1956/QĐ-TTg 19/11/2021 Quyết định Quyết định 1956/-TTg: về việc Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ANTP KDTV (SPS)
31/CT-TTg 24/11/2021 Chỉ thị Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
7268/BCT-ĐB 16/11/2021 Quyết định Công văn 7268/BCT-ĐB: thông báo thời điểm hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)
1968/QĐ-TTg 22/11/2021 22/11/2021 Quyết định Quyết định 1968/-TTg: phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1322/CĐ-TTg 10/10/2021 Công điện Công điện 1322/-TTg: tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19