SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 14/11/2022 Quyết định Quyết định 1415/-TTg: Phê duyệt Đề ánThúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030
156/NQ-CP 06/12/2022 Nghị quyết Nghị quyết 156/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022
1445/QĐ-TTg 19/11/2022 19/11/2022 Quyết định Quyết định 1445/-TTg: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
1045/TTg-PL 07/11/2022 Công văn Công văn 1045/TTg-PL: soát vương mắc của các thông
1268/QĐ-TTg 19/10/2022 19/10/2022 Quyết định Quyết định 1268/-TTg: phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"
871/CĐ-TTg 29/09/2022 Công điện Công điện 871/-TTg: chấn chỉnh, xử các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới đất liền
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 19/09/2022 Quyết định Quyết định 1090/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 14/09/2022 Quyết định Quyết định 1077/-TTg: phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định đến năm 2025
985/QĐ-TTg 2022 16/08/2022 16/08/2022 Quyết định Quyết định 985/-TTg 2022: ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 20212030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
911/QĐ-TTg 2022 29/07/2022 29/07/2022 Quyết định Quyết định 911/-TTg 2022: Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
892/QĐ-TTg 26/07/2022 26/08/2022 Quyết định Quyết định 892/-TTg: phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển
858/QĐ-TTg: 20/07/2022 20/07/2022 Quyết định Quyết định 858/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển giới hóa nông nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 24/06/2022 Quyết định Quyết định 13/2022/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
508/QĐ-TTg 23/04/2022 23/04/2022 Quyết định Quyết định 508/-TTg: phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thuỷ sản môi trường sống của các loài thuỷ sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
450/QĐ-TTg 13/04/2022 13/04/2022 Quyết định Quyết định 450/-TTg: phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
150/QĐ-TTg 28/04/2022 28/04/2022 Quyết định Quyết định 150/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
368/QĐ-TTg 21/04/2022 21/04/2022 Quyết định Quyết định 368/-TTg: phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030