SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
422/TCTS-KTTS 25/03/2022 01/12/2022 Công văn Công văn 422/TCTS-KTTS: áp dụng giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác tại thị trường Nhật Bản
159/QĐ-BNN-TCTS 17/01/2022 01/02/2022 Quyết định Quyết định 159/-BNN-TCTS: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
3550/QĐ-BNN-TCTS 12/08/2021 Quyết định Quyết định số 3550/-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030
2840/QĐ-BNN-TCTS 28/06/2021 28/06/2021 Quyết định Quyết định 2840/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
3076/BNN-TCTS 25/05/2021 Công văn Công văn 3076/BNN-TCTS: triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
115/2020/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/2020/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
4354/QĐ-BNN-TCTS 02/11/2020 02/11/2020 Quyết định Quyết định 4354/-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển sản xuất xuất khẩu tôm càng xanh
3997/QĐ-BNN-TCTS 12/10/2020 12/10/2020 Quyết định Quyết định 3997/-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt 2 năm 2020)
3930/BNN-TCTS 05/10/2020 05/10/2020 Quyết định Quyết định số 3930/BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác
3905/QĐ-BNN-TCTS 02/10/2020 02/10/2020 Quyết định Quyết định 3905/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
558/TCTS-NTTS 25/04/2020 Công văn Công văn 558/TCTS-NTTS: thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất, tiêu thụ tôm nước lợ ứng phó với đại dịch Covid-19
2510/TCTS-KHCN&HTQT 07/11/2019 Công văn Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT: thực hiện công bố hợp qui thức ăn, hóa chất sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
2786/TCTS-NTTS 11/12/2019 Công văn Công văn 2786/TCTS-NTTS: Khuyến cáo về việc sử dụng Ethoxyquin trong thức ăn thủy sản
3732/TCTS-NTTS 19/10/2018 Công văn Công văn 3732/TCTS-NTTS: trả lời đề xuất của VASEP về xác nhận vùng nuôi tôm nước lợ
3258/TCTS-NTTS 24/09/2018 Công văn Công văn 3258/TCTS-NTTS: hướng dẫn doanh nghiệp khai đăng theo chương trình SIMP
3475/QĐ-BNN-TCTS 30/08/2018 Quyết định Quyết định 3475/-BNN-TCTS: phê duyệt đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030
433/TCTS-KTTS 08/02/2018 Công văn Công văn 433/TCTS-KTTS: Chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác
1096/QĐ-TCTS-VP 27/11/2017 27/11/2017 Quyết định Quyết định 1096/-TCTS-VP: Thành lập Tổ công tác kỹ thuật khắc phục cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định
1218/TCTS-KHCN&HTQT 30/05/2017 Công văn Công văn 1218/TCTS-KHCN&HTQT: đăng tham gia Hội thảo trực tuyến về chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu của NOAA
2104/BNN-TCTS 14/03/2017 Công văn Công văn số 2104/BNN-TCTS: Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất tôm nước lợ năm 2017