Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT: thực hiện công bố hợp qui thức ăn, hóa chất và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

2510/TCTS-KHCN&HTQT
07/11/2019
Tổng cục Thủy sản
Ngày 07/11/2019, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã ban hành Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT về việc thực hiện công bố hợp qui thức ăn, hóa chất và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, nhập khẩu phải công bố hợp quy đối với các sản phẩm qui định tại các Quy chuẩn này từ ngày 01/01/2020. Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng qui định và ổn định sản xuất thủy sản, Tổng cục Thủy sản đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm :

- Phối hợp với các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được chỉ định (Danh sách được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất Lượng) thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo các Quy chuẩn nêu trên;

- Nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm theo qui định tại các Quy chuẩn và các qui định khác có liên quan.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý