Nhập khẩu cá da trơn của Mỹ, T1-T2/2024

Nguồn cung cá da trơn chính cho Mỹ, T1-T2/2024

(GT: nghìn USD, KL: tấn)

Nguồn cung

T1-T2/2024

Tăng, giảm (%)

GT

KL

GT

KL

Tổng NK

1.878

762

113

279

Việt Nam

965

299

22

61

Trung Quốc

913

462

--

--

Thái Lan

0

0.0

--

--

 

Sản phẩm cá da trơn nhập khẩu chính của Mỹ,  T1-T2/2024

(GT: nghìn USD, KL: tấn)

Nguồn cung

Sản phẩm

T1-T2/2024

Tăng, giảm (%)

GT

KL

GT

KL

Tổng NK

0303240050 - Cá catfish khác đông lạnh

1.878

762

113

279

Việt Nam

0303240050 - Cá catfish khác đông lạnh

965

299

22

61

Thái Lan

0303240050 - Cá catfish khác đông lạnh

913

462

--

--

Trung Quốc

0303240050 - Cá catfish khác đông lạnh

0

0.0

--

--