Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ: báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021

2775/TLĐ-QHLĐ
05/10/2021
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ngày 05/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ gửi VP Chính phủ về việc báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trả lời về 4 kiến nghị của các Hiệp hội DN như sau:

  1. Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tại các doanh nghiệp “3 tại chỗ”: TLĐ đang xây dựng chính sách hỗ trợ mới cho đối tượng người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện phương án “1 cung đường 2 điểm đến” tại tất cả các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTgChỉ thị 16/CT-TTg.
  2. Việc miễn đóng kinh phí công đoàn, TLĐ đang giao cho Ban chuyên môn nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá tác động để trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
  3. Việc tạm dừng thu phí công đoàn và đoàn phí công đoàn cho DN và người lao động đến 30/6/2022: TLĐ đã có Công văn số 2059/TLĐ về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến ngày 31/12/22021. Đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1, TLĐ cũng đã ban hàng công văn số 2475/TLĐ về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn cho các đoàn viên có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
  4. Về việc cho phép Công đoàn cơ sở được sử dụng quỹ công đoàn đang kết dư tại DN trả phí test nhanh, chi phí xét nghiệm cho người lao động, hỗ trợ lao động gặp khó khăn: theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở được chủ động cân đối nguồn tài chính để thực hiện chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động, kể cả việc chi trả chi phí test nhanh, chi phí test nghiệm cho người lao động tại DN.

Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1520/QLCL-CL1 17/12/2021 Công văn Công văn 1520/QLCL-CL1: Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam
Văn bản của 15 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 23/11/2021 Công văn Văn bản của 15 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị và đề xuất một cuộc họp đối thoại về một số nội dung bất cập lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã trình Chính Phủ
3076/BNN-TCTS 25/05/2021 Công văn Công văn 3076/BNN-TCTS: triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 17/11/2021 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: kiến nghị sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP
8202/VPCP-KTTH 09/11/2021 Công văn Công văn 8202/VPCP-KTTH: hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ
4144/TCT-CS 28/10/2021 Công văn Công văn 4144/TCT-CS: giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ
CV các hiệp hội 08/11/2021 Công văn Văn bản của 12 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
12312/BTC-CST 27/11/2021 Công văn Công văn 12312/BTC-CST: rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19