Nhập khẩu cá rô phi của Mỹ, 8 tháng đầu năm 2021

(Nguồn: Fas.usda; KL: tấn, GT: nghìn USD)

NK cá rô phi phile đông lạnh của Mỹ, T1-8/2021

 

Nguồn cung cấp

T1-8/2020

T1-8/2021

 

Tăng,

giảm

GT (%)

 

Tăng,

 giảm

KL (%)

GT

KL

GT

KL

Tổng TG

272.850

83.585

225.741

63.568

-17

-24

Trung Quốc

218.216

75.280

171.110

55.820

-22

-26

Indonesia

32.036

4.325

27.277

3.527

-15

-18

Honduras

6.637

1.267

9.755

1.306

47

3

Mexico

7.669

1.314

3.880

596

-49

-55

Taiwan

3.541

588

5.762

995

63

69

Peru

1.545

147

2.811

274

82

87

Malaysia

1.463

230

1.665

260

14

13

Colombia

436

69

623

111

43

61

Costa Rica

483

76

1.285

242

166

217

Brazil

295

118

804

212

173

80

Panama

84

14

34

6

-60

-60

Việt Nam

89

34

474

113

431

236

Thailand

36

19

248

99

582

411

 

Nhập khẩu cá rô phi tươi/ướp lạnh của Mỹ, T1-8/2021

 

Nguồn cung cấp

T1- 8/2020

T1- 8/2021

 

Tăng,

giảm

 GT (%)

 

Tăng,

 giảm

KL (%)

GT

KL

GT

KL

  Tổng TG

87.652

15.167

93.947

15.643

7

3

Colombia

31.438

4.869

32.224

5.122

3

5

Honduras

28.027

5.355

31.955

5.549

14

4

Costa Rica

16.375

2.578

14.659

2.247

-10

-13

Mexico

7.265

1.514

11.871

2.041

63

35

Brazil

2.556

484

1.825

391

-29

-19

Ecuador

1.642

322

1.181

264

-28

-18

Đài Loan

221

30

231

30

5

--

Chile

117

13

0

0

--

--

Thailand

11

2

0

0

--

--

Canada

0

0

2

0

--

--