SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
119/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 119/2022/-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc
118/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 118/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022-2027
26/NQ-CP 27/02/2023 Nghị định Nghị quyết 26/NQ-CP: ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 2030, tầm nhìn đến 2045
112/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 112/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ nước CH Chi giai đoạn 20222027
02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 20/03/2023 Nghị định Nghị định 02/2023/-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
117/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 117/2022/-CP: biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do UKVFTA giai đoạn 20222027
115/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 115/2022/-CP: biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027
113/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 113/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại giữa VN - Liên minh kinh tế Á-Âu
129/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 129/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027
124/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 124/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
114/2022/NĐ-CP 30/12/2022 30/12/2022 Nghị định Nghị định 114/2022/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022-2027
105/2022/NĐ-CP 22/12/2022 15/01/2023 Nghị định Nghị định 105/2022/-CP: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
91/NĐ-CP 30/10/2022 30/10/2022 Nghị định Nghị định 91/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản thuế
65/2022/NĐ-CP 16/09/2022 16/09/2022 Nghị định Nghị định 65/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại thị trường trong nước chào bán trái phiếu DN ra thị trường quốc tế
46/2022/NĐ-CP 13/07/2022 13/08/2022 Nghị định Nghị định 46/2022/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020/-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nu
45/2022/NĐ-CP 07/07/2022 25/08/2022 Nghị định Nghị định 45/2022/-CP: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 20/06/2022 Nghị định Nghị định 41/2022/-CP: sửa đổi Nghị định 123/2020/-CP quy định về hóa đơn, chứng từ Nghị định 15/2022/-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - hộ
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 01/07/2022 Nghị định Nghị định 38/2022/-CP: Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 28/05/2022 Nghị định Nghị định 34/2022/-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập nhân (TNCN) tiền thuê đất trong năm 2022
35/2022/NĐ-CP 28/05/2022 15/07/2022 Nghị định Nghị định 35/2022/-CP quy định quản khu công nghiệp khu kinh tế