SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
66/2019/NĐ-CP 29/07/2018 15/09/2019 Nghị định Nghị định số 66/2019/-CP: về bảo tồn sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 05/07/2019 Nghị định Nghị định 42/2019/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
57/2019/NĐ-CP 26/06/2019 26/06/2019 Nghị định Nghị định 57/2019/-CP: biểu thuế XK ưu đãi, biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 20092022
40/2019/NĐ-CP 13/05/2019 01/07/2019 Nghị định Nghị định 40/2019/-CP: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 05/05/2019 Nghị định Nghị định 29/2019/-CP: quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc quỹ danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
20/2019/NĐ-CP 21/02/2019 10/04/2019 Nghị định Nghị định 20/2019/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 140/2016/-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 25/04/2019 Nghị định Nghị định 26/2019/-CP: quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Thủy sản
14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 20/03/2019 Nghị định Nghị định 14/2019/-CP: sửa đổi 1 số điều của 108/2015/-CP quy định hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt
05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 01/04/2019 Nghị định Nghị định 05/2019/-CP: kiểm toán nội bộ
155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 12/11/2018 Nghị định Nghị định 155/2018/-CP: sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu kinh doanh thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Y tế
149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 01/01/2019 Nghị định Nghị định 149/2018/-CP: Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ sở tại nơi làm việc
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 15/12/2018 Nghị định Nghị định 148/2018/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 05/2015/-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 15/11/2018 Nghị định Nghị định 130/2018/-CP: quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ số dịch vụ chứng thực chữ số
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 01/11/2018 Nghị định Nghị định 119/2018/-CP: quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 20/10/2018 Nghị định Nghị định 115/2018/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
108/2018/NĐ-CP 23/08/2018 10/08/2018 Nghị định Nghị định 108/2018/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/-CP về đăng kinh doanh
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 20/08/2018 Nghị định Nghị định số 98/2018/-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 15/05/2018 Nghị định Nghị định 69/2018/-CP: quy định chi tiết một số điều luật quản ngoại thương
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 21/06/2018 Nghị định Nghị định 61/2018/-CP: thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 01/07/2018 Nghị định Nghị định 74/2018/-CP: sửa đổi Nghị định 132/2008/-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa