SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 03/08/2020 Nghị định Nghị định 114/2020/-CP: hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác , đơn vị sự nghiệp tổ chức khác
111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 18/09/2020 Nghị định Nghị định 111/2020/-CP: Biểu thuế XK, NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 20202022
88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 15/09/2020 Nghị định Nghị định 88/2020/-CP: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 15/08/2020 Nghị định Nghị định 98/2020/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 30/07/2020 Nghị định Nghị định 64/2020/-CP: hướng dẫn việc thực hiện chế tạm quản theo Công ước Istanbul
68/2020/NĐ-CP 24/06/2020 24/06/2020 Nghị định Nghị định 68/2020/-CP: sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/-CP quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 01/08/2020 Nghị định Nghị định số 66/2020/-CP: sửa đổi Nghị định 68/2017/-CP ngày 25/5/2017 về quản , phát triển cụm công nghiệp
58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 15/05/2020 Nghị định Nghị định 58/2020/-CP: quy định về mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 01/07/2020 Nghị định Nghị định 53/2020/-CP: quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuế đất
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020 20/05/2020 Nghị định Nghị định 39/2020/-CP: Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam Cuba giai đoạn 20202023
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 15/03/2020 Nghị định Nghị định 35/2020/-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
22/2020/NĐ-CP 24/02/2020 25/02/2020 Nghị định Nghị định 22/2020/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/-CP ngày 04/10/2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài
07/2020/NĐ-CP 05/01/2020 20/02/2020 Nghị định Nghị định 07/2020/-CP: biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện HĐTM Tự do ASEAN - HK, Trung Quốc
85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 01/01/2020 Nghị định Nghị định 85/2019/-CP: quy định thực hiện thủ tục hành chính theo chế một cửa quốc gia, chế một cửa ASEAN kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 01/12/2019 Nghị định Nghị định 90/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
75/2019/NĐ-CP 26/09/2019 01/12/2019 Nghị định Nghị định 75/2019/-CP: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
66/2019/NĐ-CP 29/07/2018 15/09/2019 Nghị định Nghị định số 66/2019/-CP: về bảo tồn sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước