SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
68/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 68/2014/QH13: Luật Doanh nghiệp
Luật an toàn, vệ sinh lao động 25/06/2015 01/07/2016 Luật Quốc hội thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động
Luật thú y 19/06/2015 01/07/2016 Luật Quốc hội thông qua Luật thú y
68/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 68/2014/QH13: Luật Doanh nghiệp
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Luật Luật số: 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
54/2014/QH13 23/06/2014 01/01/2015 Luật Luật số 54/2014/QH13: Hải quan
55/2014/QH13 23/06/2014 01/01/2015 Luật Luật số 55/2014/QH13: Bảo vệ môi trường
58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016 Luật Luật số 58/2014/QH13: Bảo hiểm hội
. 15/05/2014 Luật Đề nghị góp ý Dự thảo Luật Thú y
12/2012/QH13 20/06/2012 01/01/2013 Luật Luật Công đoàn số 12/2012/QH13
21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Luật Luật số 21/2012/QH13: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế
TCVN 8681:2011 14/07/2011 14/10/2014 Luật TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 8681:2011
55/2010/QH12 17/06/2011 16/03/2012 Luật Luật số 55/2010/QH12: An toàn thực phẩm
QCVN 31/07/2009 14/10/2014 Luật Quy chuẩn Việt Nam
55/2010/QH12 17/06/2010 01/07/2011 Luật Luật an toàn thực phẩm
17/2003/QH11 25/11/2003 01/07/2004 Luật Luật số 17/2003/QH11: Luật Thủy sản