Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

12/2012/QH13
20/06/2012
01/01/2013
Quốc hội
Ngày 20/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Công đoàn số 12/2012/QH13. Luật Công đoàn (sửa đổi) này bao gồm 6 Chương, 33 Điều.

Luật Công đoàn (sửa đổi) không thay đổi nội dung 4 chương của Luật Công đoàn cũ và bổ sung thêm 2 chương mới là: Chương III “Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn” và chương V “Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn”, đồng thời tăng thêm 14 Điều so với trước.

Luật Công đoàn có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 và có 4 điểm nổi bật là:

1.     Không cho phép LĐ là người nước ngoài gia nhập công đoàn Việt Nam.

2.     Thêm cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn.

3.     Không đổi tên Tổng LĐLĐVN sang Tổng Công đoàn Việt Nam.

4.     Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH, cho dù cơ quan, tổ chức, DN đó đã thành lập được CĐ cơ sở hay chưa (theo Điều 26).

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.