SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
384/QĐ-TCHQ 04/03/2016 04/03/2016 Quyết định Quyết định 384/-TCHQ: Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí bão lãnh thuế trên hệ thống cổng thanh toán điện tử
52/GSQL-GQ1 08/01/2016 Công văn Công văn số 52/GSQL-GQ1: về việc thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ
16120/BTC-TCHQ 02/11/2015 Công văn Công văn số 16120/BTC-TCHQ: nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60, Thông số 38/2015 với loại hình nhập nhập SXXK
13834/BTC-TCHQ 05/10/2015 Công văn Công văn số 13834/BTC-TCHQ: Về việc phân loại, kiểm tra hồ hoàn thuế
9062/TCHQ-GSQL 05/10/2015 Công văn Công văn số 9062/TCHQ-GSQL: Về vướng mắc về thủ tục hải quan
9061/TCHQ-GSQL 05/10/2015 Công văn Công văn số 9061/TCHQ-GSQL: Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan
1111/GSQL-GQ3 24/09/2015 Công văn Công văn số 1111/GSQL-GQ3: Thực hiện Quyết định số 2495/-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan
330/TXNK-PL 09/03/2015 Công văn Công văn số 330/TXNK-PL: Xác định số của hàng hóa nhập khẩu
318/TCHQ-GSQL 15/01/2015 Công văn Công văn số 318/TCHQ-GSQL: Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất bị trả lại
14171/TCHQ-TXNK 25/11/2014 Công văn Công văn số 14171/TCHQ-TXNK: Xử một số vướng mắc về lệ phí hải quan
13798/TCHQ-GSQL 13/11/2014 Công văn Công văn 13798/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu
13611/BTC-TCHQ 26/09/2014 Công văn Công văn số Số 13611/BTC-TCHQ: Xử vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua Kho bạc nhà nước với quan hải quan
11003/TCHQ-GSQL 09/09/2014 Công văn Công văn số 11003/TCHQ-GSQL: Vướng mắc khi thực hiện công văn số 5178/TCHQ-GSQL
11008/TCHQ-QLRR 09/09/2014 Công văn Công văn số 11008/TCHQ-QLRR: Hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin DN trong hoạt động kiểm tra sau thông quan
10841/TCHQ-TXNK 04/09/2014 Công văn Công văn số 10841/TCHQ-TXNK: Xử tiền chậm nộp
10851/TCHQ-TXNK 04/09/2014 Công văn Công văn số 10851/TCHQ-TXNK: Ân hạn 275 ngày hàng SXXK
10015/TCHQ-GSQL 11/08/2014 Công văn Công văn số 10015/TCHQ-GSQL: Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS
4613/TCHQ-VNACCS 24/06/2014 Công văn Công văn số 4613/TCHQ-VNACCS: về việc xử vướng mắc khi thực hiện Thông 22/2014/TT-BTC
7723/TCHQ-VNACCS 24/06/2014 Công văn Công văn số 7723/TCHQ-VNACCS: về việc in tờ khai xác nhận hàng qua khu vực giám sát
9441/TCHQ-GSQL 28/07/2014 Công văn Công văn số 9441/TCHQ-GSQL: trả lời kiến nghị của VASEP về vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS