VASEP Hinglight - T6/2022: Xuất khẩu cá tra dự báo đạt 2,6 tỷ USD trong năm nay