VASEP Highlight - T6/2024: Hội nghị toàn thể vasep 2024, doanh nghiệp chia sẻ nhiều khó khăn