Xây dựng định mức chi phí tái chế hợp lý, phù hợp thực tiễn