[Video] Nghị định 41 giúp tăng "đề kháng" cho doanh nghiệp

Với tổng giá trị gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng, Nghị định 41 được đánh giá là sẽ có tác động tới 98% số doanh nghiệp hiện nay.