[Video] Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định 541 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2021 - 2030.