SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
84/2015/QH13 25/06/2015 01/07/2016 Luật Luật số 84/2015/QH13: An toàn, vệ sinh lao động
79/2015/QH13 19/06/2015 01/07/2016 Luật Luật số 79/2015/QH13: Thú y
93/2015/QH13 22/06/2015 01/01/2016 Nghị quyết Nghị quyết 93/2015/QH13: Thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động
67/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 67/2014/QH13: Luật đầu
69/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 69/2014/QH13: Luật Quản , sử dụng vốn Nhà nước đầu vào sản xuất, kinh doanh tại DN
68/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 68/2014/QH13: Luật Doanh nghiệp
Luật an toàn, vệ sinh lao động 25/06/2015 01/07/2016 Luật Quốc hội thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động
Luật thú y 19/06/2015 01/07/2016 Luật Quốc hội thông qua Luật thú y
10/2014/UBTVQH13 23/12/2014 05/06/2015 Pháp lệnh Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13: Cảnh sát môi trường 2014
68/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 68/2014/QH13: Luật Doanh nghiệp
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Luật Luật số: 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế
54/2014/QH13 23/06/2014 01/01/2015 Luật Luật số 54/2014/QH13: Hải quan
55/2014/QH13 23/06/2014 01/01/2015 Luật Luật số 55/2014/QH13: Bảo vệ môi trường
58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016 Luật Luật số 58/2014/QH13: Bảo hiểm hội
12/2012/QH13 20/06/2012 01/01/2013 Luật Luật Công đoàn số 12/2012/QH13
21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Luật Luật số 21/2012/QH13: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế
55/2010/QH12 17/06/2010 01/07/2011 Luật Luật an toàn thực phẩm
17/2003/QH11 25/11/2003 01/07/2004 Luật Luật số 17/2003/QH11: Luật Thủy sản