SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 06/01/2021 Chỉ thị Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản tàu , đảm bảo an toàn cho người tàu hoạt động thủy sản
36/CT-TTg 11/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 36/CT-TTg: chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 Đồng bằng sông Cửu Long
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản giới hóa sản xuất nông nghiệp
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
16/CT-CP 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-CP: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
06/CT-BCT 11/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 06/CT-BCT: tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19
11/CT-TTg 04/03/2020 04/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh hội ứng phó với dịch Covid-19
05/CT-BCT 26/02/2020 26/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19
07/CT-TTg 04/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 07/CT-TTg: giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
7180/CT-TCHQ 19/11/2019 Chỉ thị Chỉ thị 7180/CT-TCHQ: chấn chỉnh tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc
01/CT-BTC 29/08/2019 Chỉ thị Chỉ thị 01/CT-BTC: tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhiệm vụ công tác quản thuế năm 2019
23/CT-TTg 05/09/2019 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị Chỉ thị 10/CT-TTg: tăng cường xử , ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
09/CT-TTg 01/04/2019 Chỉ thị Chỉ thị 09/CT-TTg: các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cả năm 2019
25/CT-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
04/CT-NHNN 02/08/2018 Chỉ thị Chỉ thị 04/CT-NHNN: tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 06 tháng cuối năm 2018
21/CT-TTg 18/07/2018 Chỉ thị Chỉ thị 21/CT-TTg: đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
15/CT-TTg 15/06/2018 Chỉ thị Chỉ thị 15/CT-TTg: Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa
09/CT-TTG 04/04/2018 Chỉ thị Chỉ thị 09/CT-TTG: Các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về
45/CT-TTG 13/12/2017 Chỉ thị Chỉ thị 45/CT-TTG: Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo IUU của Ủy ban Châu Âu