Công văn 104/CV-VASEP: góp ý dự thảo QCVN về Nước thải công nghiệp phiên bản 08/7/2021

104/CV-VASEP
30/08/2021
VASEP
Ngày 30/8/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 104/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v góp ý dự thảo QCVN về Nước thải công nghiệp phiên bản 08/7/2021

Phúc công văn số 3906/BTNMT-TCMT ngày 15/7/2021 cảu Quý Bộ về đề nghị góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường Quốc gia, tiếp nối công văn góp ý số 29/CV-VASEP ngày 19/3/2021 của Hiệp hội VASEP gửi Quý Bộ và cuộc họp trao đổi chuyên môn ngày 08/4/2021 giữa đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường và VASEP về một số kiến nghị liên quan quy chuẩn nước thải ao nuôi cá tra-tôm thâm canh, về chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến góp ý quan trọng cho Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường Quốc gia về Nước thải Công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo):

I. Quan điểm xuyên suốt của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp thủy sản: đã, đang & sẽ luôn ưu tiên cao nhất việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, quy định của Luật Bảo vệ môi trường - trong đó đặc biệt là về vấn đề nước thải. Điều này thể hiện rõ, tất cả các nhà máy CBTS trên toàn quốc quy mô sản xuất công nghiệp đều được đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Các trang trại, ao nuôi thuỷ sản thâm canh đều có bố trí xử lý nước thải ra theo công nghệ phù hợp với vùng chăn nuôi thuỷ sản.

II. Nội dung bất cập, vướng mắc.

1. Vướng mắc thứ nhất: quy định ngưỡng tối đa chỉ tiêu Phospho trong nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý quá nghiêm ngặt so với đặc thù ngành.

2. Vướng mắc thứ 2: áp dụng QCVN về nước thải công nghiệp cho các ao nuôi thủy sản thâm canh.

3. Bất cập trong phương pháp phân tích xác định các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (quy định tại Phụ lục 1 của Dự thảo):

III. Nội dung kiến nghị.

Để giải quyết các bất cập trên và hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, Hiệp hội trân trọng đề nghị Bộ TN-MT và Lãnh đạo Tổng cục Môi trường xem xét điều chỉnh, sửa đổi Dự thảo QCVN mới về nước thải theo các nội dung sau:

1. Không gộp nước thải chế biến thủy sản vào Dự thảo QCVN công nghiệp chung nhiều ngành nghề khác nhau, tiếp tục thực hiện QCVN riêng cho chế biến thủy sản do yếu tố đặc thù của ngành như đã thực hiện riêng trong suốt hơn 20 năm qua;

2. Nâng ngưỡng cho phép của chỉ tiêu phospho lên mức 40ppm (cột B) và 30ppm (cột A) để phù hợp với điều kiện thực tế của DN chế biến thủy sản Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế các nước trong khu vực; sau khi hết lộ trình áp dụng 10 năm (đến 2031) như kiến nghị mục (3) dưới đây thì đưa ngưỡng phospho về mức 20ppm;

3. Áp dụng lộ trình thực hiện 10 năm cho QCVN mới theo thông lệ quốc tế (như trường hợp của Mỹ và một số nước là 10 năm) để có thời gian cho phép DN chuyển đổi công nghệ, đầu tư và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.

4. Giữ nguyên ngưỡng kiểm soát của Amoni và Ni-tơ như trong QCVN 11-MT:2015.

5. Đưa trại-ao nuôi thuỷ sản vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo QCVN 62:2021/BTNMT (nước thải chăn nuôi), và thuộc Cột B của cơ sở phải đăng ký môi trường.

6. Đối với phương pháp phân tích Coliform, đề nghị hủy bỏ phương pháp TCVN 8775:2011, đưa phương pháp SMEWW 9221B:2017 lên vị trí đầu tiên để sử dụng làm phương pháp trọng tài khí có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện; đồng thời đổi tên phương pháp 6187-2:1996 thành phương pháp TCVN 6187-2:2020.

Để hỗ trợ ngành thủy sản, một ngành hàng trọng điểm của nền kinh tế, có các cơ hội thực hiện tốt chiến lược phát triển thủy sản đến 2030 như Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giúp các DN thủy sản nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước về môi trường, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ sớm xem xét điều chỉnh Dự thảo theo các kiến nghị trên để ngành hàng thực hiện được tốt nhất cả các yêu cầu về môi trường và kinh tế, sinh kế.