Thông tư 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường

18/2021/TT-BTNMT
29/10/2021
15/12/2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 29/10/2021, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành Thông tư 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường.

Theo đó, thông tư này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá như sau:

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển 6 hải lý và vùng biển liên vùng: 7,5 triệu đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 6 hải lý đến 9 hải lý: 07 triệu đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 9 hải lý đến 12 hải lý: 06 triệu đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong vùng biển từ ngoài 12 hải lý đến 15 hải lý: 05 triệu  đồng/ha/năm;

- Mức thu tiền sử dụng khu vực biển của vùng biển từ ngoài 15 hải lý: 04 triệu đồng/ha/năm.

Thông tư 18 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động sử dụng khu vực biển phải nộp tiền sử dụng biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2021 và có hiệu lực đến hết ngày 30/3/2026.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
01/2022/TT-BTC 11/01/2022 25/02/2022 Thông tư Thông tư 01/2022/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện
05/2022/TT-BCT 18/02/2022 04/04/2022 Thông tư Thông tư 05/2022/TT-BCT: quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
01/2022/TT-BNNPTNT 18/02/2022 04/03/2022 Thông tư Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản
112/2021/TT-BTC 15/12/2021 01/02/2022 Thông tư Thông tư 112/2021/TT-BTC: quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản
28/2021/TT-BYT 20/12/2021 02/02/2022 Thông tư Thông tư 28/2021/TT-BYT: ban hành danh mục TP, PGTP và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP đã được xác định MSHH theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về ATTP đối với TPNK
14/2021/TT-BNNPTNT 01/12/2021 01/06/2022 Thông tư Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thuỷ sản
16/2021/TT-BYT 08/11/2021 10/11/2021 Thông tư Thông tư 16/2021/TT-BYT: quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
94/2021/TT-BTC 02/11/2021 17/12/2021 Thông tư Thông tư 94/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.