SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
18/2021/TT-BTNMT 29/10/2021 15/12/2021 Thông tư Thông 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường
2395/QĐ-BTNMT 28/10/2020 28/10/2020 Quyết định Quyết định 2395/-BTNMT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản , tái sử dụng, tái chế, xử giảm thiểu chất thải nhựa Quyết định số 1746/-TTg
1981/QĐ-BTNMT 08/09/2020 08/09/2020 Quyết định Quyết định số 1981/-BTNMT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra bản tài nguyên, môi trường biển hải đảo đến năm 2030
3680/BTNMT-TNN 08/07/2020 Công văn Công văn 3680/BTNMT-TNN: Phúc đáp văn bản số 42/2020/CV-VASEP ngày 15/4/2020 của VASEP
3263/QĐ-BTNMT 24/12/2019 24/12/2019 Quyết định Quyết định 3263/-BTNMT: phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên môi trường Theo dõi thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2020
964/QĐ-BTNMT 17/04/2019 17/04/2019 Quyết định Quyết định 964/-BTNMT: ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
2610/TCMT-QLCT 22/08/2018 Công văn Công văn 2610/TCMT-QLCT: áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi tra
2050/TDC-QLCL 20/07/2018 Công văn Công văn 2050/TDC-QLCL: trả lời kiến nghị của DN liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Thông 12/2017/TT-BKHCN
2064/QĐ-BTNMT 26/06/2018 26/06/2018 Quyết định Quyết định 2064/-BTNMT: Ban hành kế hoạch hành động của BTNMT thực hiện nghị quyết số 19-2018/NQ-CP
3381/BTNMT-TCMT 27/06/2018 Công văn Công văn 3381/BTNMT-TCMT: tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử nước thải bảo vệ môi trường
1991/BTNMT-TCMT 18/04/2018 Công văn CV 1991/BTNMT-TCMT về việc phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
2106/TCMT-KSON 07/08/2017 Công văn Công văn 2106/TCMT-KSON: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nghị định số 154/2016/-CP về chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 01/09/2016 Thông tư Thông số 36/2015/TT-BTNMT: quản chất thải nguy hại
77/2015/TT-BTNMT 31/12/2015 01/03/2016 Thông tư Thông 77/2015/TT-BTNMT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.