SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
25/2022/TT-BLĐTBXH 30/11/2022 01/04/2023 Thông tư Thông 25/2022/TT-BLĐTBXH: quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ nhân trong lao động
32/2022/TT-BNNPTNT 31/12/2022 15/02/2023 Thông tư Thông 32/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số thông quy định thẩm định, chứng nhận sở SX, KD thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản của Bộ NN&PTNT
72/2022/TT-BTC 30/11/2022 01/12/2022 Thông tư Thông 72/2022/TT-BTC: ngưng hiệu lực của Thông 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam
18/2022/TT-BNNPTNT 22/11/2022 09/01/2023 Thông tư Thông 18/2022/TT-BNNPTNT: quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư
32/2022/TT-BCT 18/11/2022 01/01/2023 Thông tư Thông 32/2022/TT-BCT: sửa đổi Thông 05/2022/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
12/2022/TT-NHNN 30/09/2022 15/11/2022 Thông tư Thông 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp
10/2022/TT-BNNPTNT 14/09/2022 30/10/2022 Thông tư Thông 10/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi Thông 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y
10/2022/TT-NHNN 29/07/2022 15/09/2022 Thông tư Thông 10/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
06/2022/TT-BNNPTNT 28/07/2022 11/09/2022 Thông tư Thông 06/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
31/2022/TT-BTC 08/06/2022 01/12/2022 Thông tư Thông 31/2022/TT-BTC: ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
10/2022/TT-BCT 01/06/2022 16/07/2022 Thông tư Thông 10/2022/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số Thông quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
09/2022/TT-BCT 01/06/2022 01/08/2022 Thông tư Thông 09/2022/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc
05/2022/TT-BKHC 01/06/2022 01/06/2022 Thông tư Thông 05/2022/TT-BKHCN: hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp
03/2022/TT-NHNN 20/05/2022 20/05/2022 Thông tư Thông 03/2022/TT-NHNN: hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/-CP hỗ trợ lãi suất với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 25/06/2022 Thông tư Thông 06/2022/TT-BKHĐT: hướng dẫn Nghị định 80/2021/-CP quy định thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa
05/2022/TT-BCT 18/02/2022 04/04/2022 Thông tư Thông 05/2022/TT-BCT: quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
01/2022/TT-BTC 11/01/2022 25/02/2022 Thông tư Thông 01/2022/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do quan trung ương thực hiện
01/2022/TT-BNNPTNT 18/02/2022 04/03/2022 Thông tư Thông 01/2022/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung một số Thông trong lĩnh vực thủy sản
112/2021/TT-BTC 15/12/2021 01/02/2022 Thông tư Thông 112/2021/TT-BTC: quy định mức thu, nộp, quản sử dụng phí trong lĩnh vực quản nuôi trồng thủy sản
28/2021/TT-BYT 20/12/2021 02/02/2022 Thông tư Thông 28/2021/TT-BYT: ban hành danh mục TP, PGTP dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP đã được xác định MSHH theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về ATTP đối với TPNK