SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
25/2024/TT-BTC 23/04/2024 08/06/2024 Thông tư Thông 25/2024/TT-BTC: Bãi bỏ Thông số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
12/2024/TT-BGTVT 15/05/2024 01/07/2024 Thông tư Thông 12/2024/TT-BGTVT: quy định chế, chính sách quản giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
06/2024/TT-BNNPTNT 06/05/2024 Thông tư Thông 06/2024/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu ; công nhận sở đăng kiểm tàu ; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu , tàu kiểm ngư; đăng tàu , tàu công vụ thủy sản; xóa đăng tàu đánh dấu tàu
02/2024/TT-BKHCN 28/03/2024 01/06/2024 Thông tư Thông 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
02/2024/TT-BKHCN 28/04/2024 01/06/2024 Thông tư Thông 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 11/03/2024 Thông tư Thông số 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản Nhà nước của Bộ NN&PTNT danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 20/03/2024 Thông tư Thông 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản Nhà nước của Bộ NN&PTNT danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT.
01/2024/TT-BCT 15/01/2024 01/03/2024 Thông tư Thông 01/2024/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu
29/2023/TT-BYT 30/12/2023 15/02/2024 Thông tư Thông 29/2023/TT-BYT: hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
15/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 05/02/2024 Thông tư Thông 15/2023/TT-BNNPTNT: bãi bỏ các thông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành.
13/2023/TT-BKHĐT 12/12/2023 27/01/2024 Thông tư Thông 13/2023/TT-BKHĐT: hướng dẫn chế tổ chức thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" kèm theo Quyết định 167/-TTg năm 2022
05/2023/TT-BNNPTNT 23/08/2023 01/11/2023 Thông tư Thông 05/2023/TT-BNNPTNT: bãi bỏ một số thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thủy sản
10/2023/TT-NHNN 23/09/2023 01/09/2023 Thông tư Thông 10/2023/TT-NHNN: ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của thông số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh NHNN đối với khách hàng
10/2023/TT-NHNN 23/08/2023 01/09/2023 Thông tư Thông 10/2023/TT-NHNN: Ngưng hiệu lực một số quy định về cho vay tại Thông 06/2023/TT-NHNN
2888/QĐ-BNN-TS 19/07/2023 Thông tư Quyết định 2888/-BNN-TS: Ban hành Kế hoạch của Bộ NN&PTNT triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi môi trường sinh thái
33/2023/TT-BTC 31/05/2023 15/07/2023 Thông tư Thông 33/2023/TT-BTC: quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
02/2023/TT-NHNN 23/04/2023 24/04/2023 Thông tư Thông 02/2023/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
16/2023/TT-BTC 13/03/2023 08/05/2023 Thông tư Thông 16/2023/TT-BTC: của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính
31/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 20/02/2023 Thông tư Thông 31/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 20/02/2023 Thông tư Thông 01/2023/TT-BLĐTBXH: quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội