Công văn 4349/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

4349/BCT-TTTN
21/07/2021
Bộ Công Thương
Ngày 21/7/2021, Bộ Công thương đã có Công văn 4349/BCT-TTTN về Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương tham khảo các văn bản liên quan sau đây trong quá trình đề xuất, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (nếu cần thiết), cụ thể như sau:

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Giá năm 2012: “Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh”.

- Ngoài ra, tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm theo): “Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bao gồm: lương thực; thực phẩm; dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...;