Quyết định 1399/QĐ-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

1399/QĐ-TCHQ
15/07/2022
15/07/2022
Tổng cục Hải quan
Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 1399/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Cụ thể, mục tiêu của Chương trình đề ra gồm: trên 80% doanh nghiệp tham gia Chương trình được tăng mức tuân thủ hoặc giữ nguyên mức độ tuân thủ cao; trên 80% doanh nghiệp tham gia hài lòng về các biện pháp hỗ trợ của cơ quan hải quan. Đồng thời sau 2 năm triển khai thực hiện, 100% doanh nghiệp tham gia không bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật hải quan thuộc Phụ lục VI Thông tư 81/2019/TT-BTC, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức 2 (tuân thủ cao), mức 3 (tuân thủ trung bình) theo quy định và phấn đấu tăng tỷ lệ doanh nghiệp tuân thủ mức 2, mức 3 đạt trên 20% tổng số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu sau 05 năm thực hiện.

Chương trình gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn thí điểm: thực hiện trong thời gian 02 năm kể từ khi ban hành, kết thúc giai đoạn sẽ tổng kết thí điểm để đo lường, đánh giá và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế; Giai đoạn triển khai chính thức: triển khai sau khi giai đoạn thí điểm, tổ chức sơ kết 1 năm/1 lần, sau 05 năm Chương trình sẽ tổng kết đo lường, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia được cơ quan hải quan tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn theo các cam kết tại biên bản ghi nhớ đối với doanh nghiệp khi có yêu cầu; được hỗ trợ, tư vấn liên lạc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1421/QĐ-BTC 15/07/2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1421/QĐ-BTC: công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
892/QĐ-TTg 26/07/2022 26/08/2022 Quyết định Quyết định 892/QĐ-TTg: phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển
2732/QĐ-BNN-CN 19/07/2022 19/07/2022 Quyết định Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN: công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
858/QĐ-TTg: 20/07/2022 20/07/2022 Quyết định Quyết định 858/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
1319/QĐ-UBND 07/06/2022 06/06/2022 Quyết định Quyết định 1319/QĐ-UBND: công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với các TTHC mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 24/06/2022 Quyết định Quyết định 13/2022/QĐ-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
1725/QĐ-BNN-TCTS 13/05/2022 13/05/2022 Quyết định Quyết định 1725/QĐ-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác ...
522/QĐ-BGTVT 20/04/2022 20/04/2022 Quyết định Quyết định 522/QĐ-BGTVT: công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam